Śląskie - inwestujemy w talenty

Najlepsi uczniowie z regionu otrzymali stypendia w ramach programu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – IV edycja”

W uroczystej gali wręczenia stypendiów uczestniczyli przedstawiciele władz województwa: marszałek Jakub Chełstowski i członkowie Zarządu, Izabela Domogała i Michał Woś.

„Młodzi ludzie są naszą największą inwestycją. Wspieranie ich pasji i docenienie ciężkiej pracy ma ogromne znaczenie dla nich, ich opiekunów, ale również dla rozwoju województwa. Mam nadzieję, że zechcą kontynuować naukę w naszych uczelniach, a po jej zakończeniu zostaną w województwie śląskim i wykorzystają swoją wiedzę i potencjał, by rozwijać swoje kariery i cały region” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

„Śląskie. Inwestujemy w talenty” to projekt samorządu województwa, realizowany przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu województwa. W ramach projektu uczniom i uczennicom przyznawane zostaną stypendia w wysokości 5 tys. zł na okres roku szkolnego. Uczniowie, w trakcie pobierania stypendium, podlegają opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga lub doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole, do której uczęszczają. Celem tej opieki jest wsparcie ucznia w wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć.

Projekt jest realizowany w edycjach i obejmuje okres danego roku szkolnego.

W dotychczasowych trzech edycjach projektu wsparciem zostało objętych 1708 uczniów, a całkowita wartość stypendiów zamknęła się w kwocie 13,2 mln zł. W IV edycji pula środków to ponad 5 mln zł, a liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych to 634 osoby. Podczas oceniania wniosków o przyznanie stypendium brane pod uwagę są nie tylko średnie ocen z przedmiotów kierunkowych (matematyka, język obcy i przedmiot wybrany przez ucznia) i średnia ze wszystkich przedmiotów, ale także udział w konkursach i olimpiadach, wielodzietność rodziny oraz niepełnosprawność ucznia. Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów wszystkich stypendystów czwartej edycji to 5,5.

Uczniowie najczęściej przeznaczają uzyskane środki na zakup pomocy naukowych: komputerów, podręczników, oprogramowania i udział w zajęciach dodatkowych m.in. kursach i obozach językowych, korepetycjach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Zak / BP UMWS fot. Tomasz Zak / BP UMWS fot. Tomasz Zak / BP UMWS fot. Tomasz Zak / BP UMWS fot. Tomasz Zak / BP UMWS fot. Tomasz Zak / BP UMWS fot. Tomasz Zak / BP UMWS fot. Tomasz Zak / BP UMWS fot. Tomasz Zak / BP UMWS fot. Tomasz Zak / BP UMWS fot. Tomasz Zak / BP UMWS fot. Tomasz Zak / BP UMWS fot. Tomasz Zak / BP UMWS fot. Tomasz Zak / BP UMWS
tagi: