Śląskie. Inwestujemy w talenty

 fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Rozpoczyna się nabór wniosków w ramach VII edycji projektu

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja” w roku szkolnym 2022/2023. Do zdobycia stypendia w wysokości 5000 zł.

Termin naboru został ustalony na okres od 27 września do 31 października 2022 r. Uczniowie zainteresowani otrzymaniem stypendium, spełniający kryteria określone w regulaminie, mogą składać wnioski (wraz z załącznikami) przez elektroniczną platformę ePUAP lub wysłać je pocztą tradycyjną.

Przygotowanie wniosku o udzielenie stypendium w roku szkolnym 2022/2023 jest możliwe wyłącznie za pomocą aplikacji udostępnionej na stronie internetowej projektu. Przygotowany za pomocą aplikacji wniosek należy wygenerować, a następnie przesłać wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Stypendia zostaną przyznane uczniom i uczennicom z najwyższą liczbą punktów otrzymaną w ramach oceny wniosków. Liczba przyznanych stypendiów będzie uzależniona od dostępnej alokacji, tj. środków finansowych przeznaczonych na wypłatę stypendiów.

Kryteria obowiązkowe do spełnienia, aby ubiegać się o stypendium w roku szkolnym 2022/2023 to:

 1. Uczniowie/uczennice klas 1 szkoły ponadpodstawowej:
  1. uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa śląskiego;
  2. uzyskanie średniej ocen z trzech przedmiotów kierunkowych (w tym nauczanych dwujęzycznie) na poziomie co najmniej „5,67”, tj. obligatoryjnie z matematyki i jednego z języków obcych nowożytnych oraz jednego wybranego przez ucznia/uczennicę pozostałego przedmiotu z grupy określonych w § 1 pkt 14 Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja; z zastrzeżeniem, iż w ramach przedmiotów kierunkowych mogą zostać wykazane jedynie te przedmioty, z których uczeń/uczennica otrzymał/a: z dwóch przedmiotów ocenę 6,00, a z jednego przedmiotu ocenę co najmniej 5,00;
  3. uzyskanie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów wyszczególnionych na świadectwie szkolnym, na poziomie co najmniej „5,51”.
 2. Uczniowie/uczennice klas 2-5 szkoły ponadpodstawowej:
  1. uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa śląskiego;
  2. uzyskanie średniej ocen z trzech przedmiotów kierunkowych (w tym nauczanych dwujęzycznie) na poziomie co najmniej „5,33”, tj. obligatoryjnie z matematyki i jednego z języków obcych nowożytnych oraz jednego wybranego przez ucznia/uczennicę przedmiotu z grupy określonych w § 1 pkt 14 Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja; z zastrzeżeniem, iż w ramach przedmiotów kierunkowych mogą zostać wykazane jedynie te przedmioty, z których uczeń/uczennica otrzymał/a co najmniej: z jednego przedmiotu ocenę 6,00, a z pozostałych dwóch przedmiotów ocenę co najmniej 5,00;
  3. uzyskanie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów wyszczególnionych na świadectwie szkolnym, na poziomie co najmniej „5,18”.

Średnia zostanie zweryfikowana na podstawie świadectwa szkolnego wydanego na zakończenie roku szkolnego, tj. 2021/2022.

Kryteria dodatkowe, za ich spełnienie można uzyskać dodatkowe punkty:

 1. Uczniowie/uczennice klas 1 szkoły ponadpodstawowej:
  1. uzyskanie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W ramach ocenianego kryterium honorowane będą przedmioty kluczowe oraz przedmioty pozostałe.
 2. Uczniowie/uczennice klas 2-5 szkoły ponadpodstawowej:
  1. uzyskanie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, tytułu laureata lub finalisty olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W ramach ocenianego kryterium honorowane będą przedmioty kluczowe oraz przedmioty pozostałe.

Kryteria dodatkowe wspólne dla klas 1-5 szkoły ponadpodstawowej:

 1. realizacja w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, indywidulanego programu lub toku nauki, ze względu na szczególne uzdolnienia, z jednego lub kilku przedmiotów kluczowych lub przedmiotów pozostałych lub ze wszystkich obowiązujących przedmiotów, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 2. uczeń/uczennica jest osobą z niepełnosprawnościami.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2022 r. do czerwca 2023 r.) będą podlegać opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, do których uczęszcza uczeń. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.

Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie stypendium poprzez darmową platformę ePUAP, która jest łatwym, bezpiecznym i sprawnym sposobem przekazywania dokumentów.

Załączniki
Regulamin przyznawania stypendiów [PDF 412,9kB]

Linki do stron zewnętrznych
zczegółowe informacje dotyczące naboru oraz wymaganej dokumentacji dostępne są na stronie internetowej projektu