Spotkanie Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego w Koszęcinie

 fot. Tomasz Musioł fot. Tomasz Musioł
Marszałek Jakub Chełstowski oraz Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa byli gośćmi spotkania Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego.

Tematem dominującym były fundusze unijne i możliwości ich dalszego wykorzystywania przez samorządy. Marszałek Chełstowski poinformował, że Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego jest wdrażany bardzo sprawnie. W nabory projektów zaangażowaliśmy już ponad 95% spośród 15 mld zł alokacji, a 68% tych środków jest już zaangażowanych w projekty wybrane do dofinansowania.

Obecnie największym wyzwaniem jest sprawna realizacja projektów na co mają niebagatelny wpływ beneficjenci, a wśród nich dużą grupę stanowią samorządy. Marszałek zwrócił uwagę na konieczność sprawnego rozliczania płatności, tak aby zarząd mógł dokonywać płynnej certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej. Podczas spotkania poruszone zostały także kwestie związane z przyszłą perspektywą unijną 2021-2027 i prowadzeniem uzgodnień w zakresie zasad wsparcia dla przyszłych projektów. Marszałek Chełstowski poinformował, że są podstawy aby sądzić, iż w przyszłości możliwe będzie wsparcie większej liczby projektów z zakresu Innowacji, środowiska, czystego transportu i czystej energii.

Tematem spotkania były również zagadnienia związane z pracami nad aktualizacją najważniejszych dokumentów strategicznych regionu, m.in. Strategii Rozwoju Województwa Śląskie 2020+ oraz dokumentów branżowych niezbędnych do przygotowania przyszłej perspektywy. Marszałek zaprosił zebranych do uczestnictwa w licznych konsultacjach i warsztatach organizowanych w ramach prac nad wyżej wymienionymi dokumentami.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Musioł  fot. Tomasz Musioł