Konkurs "Zadbajmy o wodę na wsi"

Konkurs „Zadbajmy o wodę na wsi”

Na obszarach wiejskich prawidłowa gospodarka wodna ma podstawowe znaczenie. Istotny jest nie tylko dostęp do wody w wystarczającej ilości i o odpowiedniej jakości, czy też ich właściwy stan ekologiczny. W szczególności gospodarka rolna zależy od właściwego utrzymania urządzeń melioracji wodnych (takich jak rowy czy drenowania). Przez wiele lat zadania związane z opieką nad tymi urządzeniami były realizowane przez spółki wodne, jednakże w ostatnich latach borykają się one z wielkimi problemami i nie są w stanie w pełni realizować swoich zadań statutowych. W efekcie dochodzi do zaburzeń stosunków wodnych w gruntach rolnych, co może przejawiać się podtopieniami upraw i zabudowań.

Spółki wodne są podmiotami, które działają na podstawie przepisów ustawy — Prawo wodne. W ich skład wchodzą przede wszystkim właściciele zmeliorowanych gruntów, a tworzy się je, aby wspólnie, lepiej, mądrzej i taniej dbać o urządzenia wodne lub wody, które objęte są działalnością spółki.

Konkurs „Zadbajmy o wodę na wsi” jest organizowany z myślą o spółkach wodnych i roli, jaką spełniają, utrzymując w sprawności urządzenia melioracji wodnych. Jego celem jest również rozpowszechnianie wśród mieszkańców naszego regionu wiedzy o prawidłowym kształtowaniu zasobów wodnych na obszarach wiejskich oraz o ich znaczeniu dla środowiska społeczno-przyrodniczego i wzrostu jakości życia na wsi. Dzięki doświadczeniom gromadzonym podczas kolejnych edycji, zasady konkursu ulegają stopniowym zmianom, co ma na celu zwiększenie jego atrakcyjności.

Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe lub pieniężne. Nagrody rzeczowe są ufundowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu operacyjnego na lata 2016 - 2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego (Schemat II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020), natomiast środki na nagrody pieniężne pochodzą z budżetu województwa. Ponadto, wszyscy laureaci otrzymują okolicznościowe puchary Marszałka Województwa Śląskiego.

Uroczyste wręczenie nagród odbywa się podczas konferencji wojewódzkiej poświęconej problemom działalności spółek wodnych. Konferencje „Zadbajmy o wodę na wsi” cieszą się żywym zainteresowaniem zarówno spółek wodnych, jak i innych jednostek zaangażowanych w prawidłową gospodarkę wodną.

Kontakt: Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
ul. Dąbrowskiego 23, 40-039 Katowice
tel. +48 32 77 40 547 tel. +48 32 77 40 550