Seminarium "Polskie Górnictwo Węgla Kamiennego w Unii Europejskiej"

Jak informuje Biuro Regionalne Województwa Śląskiego, 19 maja przebywała w Brukseli delegacja prezesów spółek węglowych, dyrektorów oraz naczelnych inżynierów śląskich kopalń
Celem 5-dniowego seminarium szkoleniowego (18-22.05.2005 r.) w Niemczech oraz Belgii, jest zapoznanie się z działalnością sektora górniczego w krajach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przyszłości polskiego górnictwa węgla kamiennego w kontekście polityk i gospodarczych strategii UE. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego. W Brukseli koordynatorem programu byli Biuro Regionalne Województwa Śląskiego oraz EURACOAL (Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Węgla Kamiennego oraz Brunatnego). Grupa 35 osób uczestniczyła w spotkaniu w Parlamencie Europejskim, w trakcie którego zapoznała się z funkcjonowaniem i historią parlamentu. Następnie, w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE odbyła się konferencja poświęcona unijnej polityce energetycznej. Zapoznanie się z unijną polityką dotyczącą energii (zwłaszcza polityką dotyczącą węgla – tzw. CCT Clean Coal Technology) oraz regułami konkurencji i związanymi z tym zasadami pomocy publicznej ma pomóc menedżerom polskiego górnictwa w podejmowaniu działań zmierzających do podniesienia konkurencyjności naszych kopalń, rentownego zwiększenia wydobycia oraz zachowania miejsc pracy w przemyśle wydobywczym na Śląsku. Sekretarz Ambasady RP w Belgii pani Małgorzata Mika Bryska - szefowa Wydziału ekonomiczno-Handlowego przedstawiła zasady podejmowania decyzji w UE, procedury tworzenia aktów prawnych oraz główne stanowiska Polski w dziedzinie energetyki z uwzględnieniem przemysłu górniczego. Sekretarz Ambasady Mikołaj Stasiak omówił zasady pomocy publicznej udzielanej kopalniom oraz przedstawił najważniejsze elementy prawa unijnego w tym zakresie. Stanowisko Komisji Europejskiej zaprezentował J. Elsen - administrator z departamentu A3 Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji. Uczestnicy spotkania byli szczególnie zainteresowani losami wniosku polskiego rządu na zgodę Komisji na udzielenie pomocy publicznej polskim przedsiębiorstwom górniczym. W siedzibie Biura Regionalnego Województwa Śląskiego odbyła się 2-godzinna prezentacja działalności stałych przedstawicielstw regionalnych (których w Brukseli jest ponad 200), na przykładzie Biura Województwa Śląskiego oraz Biura Księstwa Asturii. Wicedyrektor biura asturyjskiego, pani Remedios Bordiu przedstawiła rolę i zadania, jakie na przedstawicielstwo w Brukseli nałożyły władze Asturii. Omówiła też historię kontaktów swojego regionu z Województwem Śląskim. Dyrektor BRWS Paweł Klimek zaprezentował najważniejsze zadania realizowane przez biuro. Mówił też o dokonaniach i doświadczeniach z minionych 3 lat obecności Województwa Śląskiego w Brukseli. Prezentując plany na najbliższą przyszłość rekomendował wystawę "Województwo Śląskie w Europie" oraz udział naszego regionu w Dniach Otwartych UE. Moderatorem ostatniej części spotkania był sekretarz generalny EURACOAL Leopold Janssens, który omówił obecną politykę Komisji Europejskiej wobec górnictwa węgla kamiennego i brunatnego oraz trwające w przemyśle wydobywczym procesy restrukturyzacyjne. EURACOAL jest stowarzyszeniem zrzeszającym organizacje 14 krajów (Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Grecja, Hiszpania, Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowenia i Serbia), zajmującym się zagadnieniami związanymi z górnictwem węgla kamiennego i brunatnego. Celem działań EURACOAL jest skuteczny lobbing wobec instytucji Unii Europejskiej, podkreślanie znaczenia węgla dla bezpieczeństwa energetycznego w poszerzonej Unii oraz wpływanie na stabilność cen surowców energetycznych.