Paliwo przyszłości w transporcie drogowym

W gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja "Sprężony Gaz Ziemny (CNG) w transporcie publicznym".
Podczas spotkania minister transportu Jerzy Polaczek przedstawił zamierzenia rządu w dziedzinie transportu drogowego. Do priorytetów w tym zakresie zaliczył wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, poprawę jakości podróżowania, obniżenie kosztów transportu, umożliwienie zrównoważonego rozwoju regionalnego kraju oraz dostosowanie polskiego transportu do standardów technicznych Unii Europejskiej. W planie na 2006 r. przewiduje się przeznaczenie 9 244 mln zł na modernizacje i rozbudowę dróg krajowych, w latach 2007 – 2009 na ten cel ma być przeznaczonych 38 mld zł. Z każdym rokiem wzrastać będzie udział środków unijnych w wydatkach na drogi. Przewidywany jest rozwój transportu miejskiego na obszarach metropolitalnych. Na ten cel rząd przeznaczy 650 mln euro. Odnosząc się do tematu konferencji minister Jerzy Polaczek przyznał, że – choćby ze względu na walory ekologiczne - gaz ziemny jest paliwem przyszłości, ale wciąż stosunkowo drogim i o jego upowszechnieniu zdecydują prawa rynku, a nie decyzje administracyjne. Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Jacek Stumpf przedstawił uwarunkowania komunikacyjne aglomeracji śląskiej. W tzw. części warsztatowej konferencji jej uczestnikom zaprezentowano autobusy napędzane gazem. W obradach uczestniczył także członek Zarządu Województwa Śląskiego Wiesław Maras. Organizatorem konferencji był Katowicki Klub Gospodarczy.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Prezentacja autobusów napędzanych CNG przed Gmachem Sejmu Śląskiego