Konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących pomocy społecznej

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert dotyczących pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Konkurs z zakresu pomocy społecznej przewiduje dotacje dla dwóch programów celowych. Celem pierwszego są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i wychowawczej. W jego ramach dotowane będą działania wspierające osoby dotknięte ubóstwem oraz bezrobociem. Program obejmuje również działania interwencyjne, profilaktyczne oraz rozwijające pomoc społeczną. Celem drugiego programu jest wspieranie i promocja rodziny oraz tworzenie systemów współpracy na rzecz jej rozwoju. W konkursie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotowane będą projekty edukacyjne oraz działania wspierające osoby zajmujące się pomocą dzieciom z rodzin alkoholowych oraz integrujące środowiska samopomocowe. Rozpatrywane będą projekty o zasięgu ponadlokalnym, z min. 30% udziałem środków własnych organizacji. O dotacje ubiegać się mogą podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz działające non-profit. Wypełnione wnioski należy składać do dnia 20 kwietnia 2001 w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Powstańców 41a, pok. 609, 40-024 Katowice.
Załączniki
Zaproszenie do konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej
Zaproszenie do konkursu ofert w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
Wniosek o przyznanie dotacji
Sprawozdanie finansowe