Niebezpieczne odpady bezpiecznie utylizowane

W Dąbrowie Górniczej rozpoczęła pracę najnowocześniejsza w Polsce instalacja termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych
Wszystkie urządzenia uczestniczące w procesie technologicznym spełniają najostrzejsze unijne normy ekologiczne a zakład firmy Lobbe jako jedyne tego typu przedsiębiorstwo w Polsce uzyskał zintegrowane pozwolenie na swoją działalność. Klientami firmy są przemysły lakierniczy, samochodowy, chemiczny, tworzyw sztucznych, itp. W spalarni można unieszkodliwić 742 rodzaje odpadów, z czego 339 kwalifikuje się do kategorii odpadów niebezpiecznych. Instalacja w Dąbrowie Górniczej jest jedną z najnowocześniejszych i najlepszych w Europie. Zapewnia efektywny proces spalania, którego prawidłowy przebieg jest kontrolowany przez 850 niezależnych systemów zabezpieczeń. Dzięki zastosowaniu najlepszych – sprawdzonych w Europie – urządzeń, stopień ingerencji w środowisko naturalne jest ograniczony do minimum. "Nieuniknioną ceną, jaką płacimy za dobrodziejstwa cywilizacji i rozwoju przemysłowego są odpady, których w Polsce powstaje co roku setki tysięcy ton. To poważne zagrożenie dla środowiska. Niedbałe, nieumiejętne przechowywanie, utylizowanie lub likwidowanie odpadów może doprowadzić do ekologicznej katastrofy. Na szczęście z tym problemem potrafimy już skutecznie dawać sobie radę. Najlepszym sposobem jest termiczne przekształcanie odpadów" – twierdzi prezes zarządu Lobbe Dąbrowa Górnicza Sp.z o.o. – Barbara Farmas. "Prowadzone na skalę przemysłową proekologiczne przedsięwzięcia mogą liczyć na priorytetowe wsparcie Samorządu Województwa. W ramach unijnych funduszy strukturalnych dostępne są znaczne środki na rewitalizację terenów poprzemysłowych oraz utylizację i likwidację odpadów przemysłowych i komunalnych. Inwestycje w takie przedsięwzięcia to konieczność wynikająca ze stopnia degradacji środowiska w minionych dekadach. To także wymóg postępu cywilizacyjnego i potrzeba sprostania unijnym standardom w dziedzinie ochrony środowiska. Obecnie uwolnione od ekologicznych zagrożeń Województwo z czystymi, bezpiecznymi dla zdrowia wodami, gruntami i powietrzem to już całkiem realna perspektywa. Perspektywa, na którą mieszkańcy naszego regionu zasłużyli sobie bardziej niż ktokolwiek" – stwierdził Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski zabierając głos podczas dzisiejszej uroczystości uruchomienia spalarni w Dąbrowie Górniczej. W uroczystości uczestniczył także senator Adam Graczyński – Przewodniczący Senackiej Komisji Ochrony Środowiska.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski przemawia podczas dzisiejszej uroczystości  Uroczyste otwarcie instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych  Uroczystość uruchomienia spalarni w Dąbrowie Górniczej

Załączniki
Dodatkowe informacje