Konkursy w dziedzinie krajoznawstwa oraz sportu

Zarząd Województwa Śląskiego przeznaczył 80 tys. zł na konkurs w dziedzinie turystyki oraz 670 tys zł na konkurs w dziedzinie sportu
W konkursie ofert w dziedzinie krajoznawstwa dotacje można uzyskać m.in. na wytyczanie szlaków turystycznych, organizację imprez turystycznych i szkoleń oraz promowanie atrakcji i produktów turystycznych Województwa Śląskiego. Projekty musza być realizowane od 1 maja do 30 listopada b.r. Konkurs ofert w dziedzinie sportu dotyczy organizacji zawodów sportowych oraz badania diagnostyczne i lekarskie młodzieży uzdolnionej sportowo. Realizacja projektów musi rozpocząć się od 15 maja do 30 listopada b.r. W obu konkursach preferowane będą projekty o znaczeniu regionalnym. O dofinansowanie mogą starać się organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne administracji publicznej. Termin składania wniosków w konkursie w dziedzinie krajoznawstwa mija 24 marca 2004 roku, natomiast w dziedzinie sportu 23 marca 2004 roku. Wnioski o dofinansowanie można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego (pokój 167) w Katowicach, ul.Ligonia 46 lub międzywydziałowych zespołach zadaniowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 i Częstochowie, ul. Sobieskiego 7.
Załączniki
Konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki

Linki do stron zewnętrznych
Konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży