Włącz się w działania włączające społecznie

Aktywna integracja i zwiększenie dostępności usług społecznych. Ruszają konkursy ogłoszone przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

W pierwszym z konkursów rozpatrywane będą projekty mające na celu poprawę sytuacji społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne, poprzez realizację m.in. staży, praktyk, szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe i kompetencje społeczne, które zostały zdiagnozowane jako niewystarczające. Dofinansowanie będzie przyznawane na projekty wzmacniające aktywność społeczną i zawodową, w tym działania oparte o samopomoc i wolontariat, służące organizowaniu społeczności, prozatrudnieniowe, których celem jest poprawa sytuacji uczestników na rynku pracy, edukacyjne celem dostosowania wykształcenia do potrzeb rynku pracy oraz kulturalne lub sportowe jako działania uzupełniające.

Celem drugiego z konkursów jest zwiększenie dostępności usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu, a dofinansowanie może być przyznane na m.in.

  • tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (np. świetlic środowiskowych), rozszerzenie oferty w istniejących świetlicach – rozwijanie kompetencji kluczowych (m.in. matematycznych, językowych, informatycznych), wsparcie w postaci m.in. terapii pedagogicznej, psychologicznej, dodatkowe zajęcia, zatrudnienie kadry;
  • kompleksowe wspieranie rodzin, u których ze względu na sytuację życiową zwiększyło się ryzyko umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej (np. poprzez usługę asystenta rodziny czy rodziny wspierającej);
  • usługi opiekuńcze dla osób starszych (m.in. tworzenie dziennych domów pomocy (maksymalna liczba miejsc 30), klubów seniora, sąsiedzkie usługi opiekuńcze, teleopieka, wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami starszymi (np. szkolenia i zajęcia praktyczne zwiększające umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi); usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania osoby starszej;
  • tworzenie miejsc w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym (np. adaptacja lokalu, wyposażenie) oraz wsparcie osób przebywających w tych mieszkaniach poprzez usługi wspierające ich samodzielność życiową, utrzymanie lub rozwijanie kontaktów społecznych oraz pełnienia ról społecznych;
  • wspieranie rodzicielstwa zastępczego - szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych, wsparcie istniejących rodzin zastępczych (m.in. poprzez szkolenia) tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej (do 14 osób.

Projekty muszą być zgodne z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju. O środki na ich realizację mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (osoby te mogą aplikować w przypadku, gdy prowadzą działalność gospodarczą lub oświatową) w tym przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa pracownicze, fundacje i stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje oświatowe, organizacje pracodawców itp. Projekt musi być realizowany na terenie województwa śląskiego, który jest objęty Lokalnymi Strategiami Rozwoju (LSR).

Wnioski w konkursach można składać do 29 września 2016. Szczegółowe informacje na stronie rpo.slaskie.pl  i na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl