Część I Studium analityczno-prognostyczne

Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Śląskiego wraz z przeprowadzeniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz wykonaniem analiz diagnostyczno-prognostycznych w zakresie funkcjonowania regionalnego systemu transportu. 

Niniejsze opracowanie jest częścią diagnostyczną zrealizowaną na potrzeby Regionalnego Planu Transportowego Województwa Śląskiego (RPT). W ramach Studium przeanalizowano zarówno dane o podaży, jak i o popycie, wykorzystując do tego dane statystyczne, badania ankietowe, pomiary ruchu, dane z innych opracowań, modele ruchu. W dokumencie przeanalizowano również szereg dokumentów strategicznych różnego szczebla, europejskiego, krajowego, regionalnego czy lokalnego, nie koncentrując się jedynie na województwie śląskim, ale również analizując dokumenty sąsiednich województw i państw.

Załączniki
Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Śląskiego - część I Studium analityczno-prognostyczne (etapy 1-5) [PDF 19,6MB]
Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Śląskiego - część I Studium analityczno-prognostyczne (etapy 1-5) (z ułatwieniami dostępu) [PDF 13,5MB]
Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Śląskiego - część I, etap 6 – Model ruchu [ZIP 13,3MB]
Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Śląskiego - część I, Etap 6 – Model ruchu (z ułatwieniami dostępu). [ZIP 13,4MB]