Śląski pakiet dla gospodarki

graf. UMWS graf. UMWS
1 mld + dodatkowe 367 mln zł oraz Centrum Wsparcia MŚP
 • Liczba odebranych telefonów: 17 080
 • Liczba maili: 1 158
 • Liczba wejść na stronę dlagospodarki.slaskie.pl: 28 120
 • Liczba webinariów: 19
 • Liczba uczestników webinariów: ponad 1500 osób

W dniu 6 kwietnia 2020 roku Zarząd Województwa Śląskiego zaprezentował Śląski Pakiet dla Gospodarki, którego inicjatorem był marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski. Pakiet wsparcia dla gospodarki w regionie to kompleksowa oferta działań i realna pomoc dla przedsiębiorców. Co istotne Śląski Pakiet dla Gospodarki w znacznej mierze powstał w oparciu o środki unijne zarządzane z poziomu województwa. Pakiet, co warte podkreślenia jest uzupełnieniem działań strony rządowej w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Po ponad dwóch miesiącach funkcjonowania Pakietu nastąpił czas podsumowania tego etapu i modyfikacji dotychczasowych działań w ramach poszczególnych filarów i dostosowania ich do aktualnej sytuacji.

Przede wszystkim w ramach drugiego etapu zwiększa się pula środków o dodatkowe 367 mln.

Śląski pakiet dla gospodarki obejmie pięć filarów: pożyczki obrotowe i płynnościowe, wsparcie pracodawców, wsparcie bezzwrotne, działania wspierające i wejścia kapitałowe.

Przedstawiamy Państwu aktualne wsparcie w ramach II etapu Śląskiego Pakietu dla Gospodarki.

I FILAR 298 mln pożyczki obrotowe i płynnościowe wraz z innymi uproszczeniami w zakresie wsparcia zwrotnego, Fundusz Górnośląski SA.

Fundusz Górnośląski SA od uruchomienia ŚPdG udzielił łącznie 28 pożyczek na kwotę 11 967 500 zł, w tym 10 pożyczek z RPO WSL 2014-2020 na kwotę 10 070 000 zł. Aktywność pożyczkowa pozostałych pośredników finansowych w ramach RPO WSL 2014- 2020:

 • TISE łącznie: 19 sztuk na kwotę 2 598 110 zł
 • Bank Pekao S.A. w ramach programu przyznał 28 pożyczek/kredytów na łączną kwotę 14 924 400,00 PLN.

W ramach działań związanych ze wsparciem śląskich przedsiębiorców pośrednicy Finansowi: Fundusz Górnośląski SA , Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Bank PeKaO SA oferują preferencyjne pożyczki na wydatki Inwestycyjne - służące powstawaniu nowych środków trwałych na terenie województwa śląskiego oraz na wydatki bieżące – służące zaspokojeniu zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Środki na udzielane pożyczki pochodzą z RPO WSL 2014- 2020.

Ponadto Fundusz Górnośląski SA realizuje obecnie wsparcie płynnościowe w Ramach Rządowej Tarczy Antykryzysowej – pożyczki na utrzymanie bieżącej płynności (obecnie trwa etap oceny wniosków i dystrybucji środków), środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W ramach Filaru należy jeszcze wspomnieć o Śląskim Regionalnym Funduszu Poręczeniowym, oferujący wsparcie w postaci poręczeń kredytów i pożyczek, oraz poręczeń wadialnych dla przedsiębiorców składających swoje oferty do przetargów publicznych.

II FILAR było 323 dodatkowe 317 mln kwota pakietu wynosi obecnie 640 mln outplacement oraz wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy, Wojewódzki Urząd Pracy

Od uruchomienia ŚPdG wsparliśmy: 26 106 firm na kwotę 97 704 209,32 zł (kwota dotyczy świadczeń wypłaconych przez Powiatowe Urzędy Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników MSP oraz części kosztów prowadzenia działalności dla mikroprzedsiębiorców)

WSPARCIE W OBSZARZE OUTPLACEMENT: 38 MLN ZŁ

1) szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych i pracujących kończące się egzaminami prowadzącymi do uzyskania certyfikatów i uprawnień szczególnie poszukiwanych na rynku pracy oraz szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących, które własnej inicjatywy chcą podnieść swoje umiejętności ogólne. Informację na temat dostępnych projektów znajdziesz na stronie WUP Katowice. Szacowana kwota na te działania to 38 mln zł

KONTYNUACJA DZIAŁANIA I ZWIĘKSZENIA ALOKACJI NA ZADANIU: 279 MLN ZŁ

2) dofinansowanie do wynagrodzeń. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów z dwóch kolejnych miesiącach br., w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Wsparcie jest udzielane na okres maksymalnie 3 miesięcy. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o te środki bezpośrednio w powiatowych urzędach pracy. Zainteresowani znajdą informację o naborach bezpośrednio na stronie internetowej danego urzędu pracy. Kwota zakontraktowana 279 mln zł

KONTYNUACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE:

3) dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Od 1 kwietnia br. przedsiębiorcy mogą ubiegać się o środki w związku z przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Wnioski o przyznanie świadczenia można składać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach za pomocą formularza dostępnego na stronie praca.gov.pl.

4) dofinansowanie szkoleń dla MŚP do 80 proc. kosztów – wsparcie dostępne w ramach podmiotowego systemu finansowania usług. Szacowana kwota na te działania wynosi 105 mln zł. Nabory dla przedsiębiorców prowadzone są w każdy wtorek. Więcej informacji dot. dofinansowania szkoleń można znaleźć na stronie RPO.

5) subsydiowane zatrudnienie oraz staże – narzędzia aktywizacji zawodowej. Wsparcie pozwoli zmniejszyć koszty zaangażowania personelu po stronie przedsiębiorcy. Szacowana kwota na te działania to 57,5 mln zł. Informację o dostępnych projektach znajdziesz na stronie RPO.

6) dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i działania outplacement – ze wsparcia będą mogły skorzystać m.in. osoby zwolnione z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Szacowana kwota na ta działania to 64,9 mln zł. Informację o dostępnych projektach znajdziesz na stronie RPO.

7) staże, szkolenia, subsydiowane zatrudnienie i dotacje na otwarcie działalności gospodarczej dla osób młodych (do 30 roku życia) – narzędzie aktywizacji zawodowej dostępne w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Wsparcie pozwoli na zmniejszenie kosztów zaangażowania personelu po stronie przedsiębiorcy, subsydiowane zatrudnienie w miejscu pracy oraz zapewni środki na podjęcie działalności gospodarczej. Szacowana kwota to około 96 mln zł Informację o dostępnych projektach znajdziesz na stronie WUP Katowice.

8) szkolenia dla pracodawców – Wojewódzki Urząd Pracy proponuje pracodawcom szkolenia w zakresie obowiązków pracodawców i praw pracowniczych, form wsparcia dla pracowników, profilowania zwalnianych pracowników i identyfikację ich potrzeb.

III FILAR pierwotna alokacja 162 mln + dodatkowa alokacja 198 mln, łącznie w III filarze 360 mln - wsparcie bezzwrotne, inwestycje w MŚP, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Konkurs rozpoczął się 28 kwietnia i został zakończony w dniu 24.06.2020. Trwa formalna i merytoryczna ocena wniosków.

III Filar w liczbach:

 • I runda: 175 wniosków, kwota: 99,5 mln złotych
 • II runda: 277 wniosków, kwota dofinansowania 155,9 mln złotych
 • III runda: 348 wniosków, kwota dofinansowania 192 mln złotych

Łącznie runda I-IV: ponad 2300 wniosków, kwota dofinansowania ponad 1 mld złotych

24 czerwca o godz. 12.00 został zamknięty nabór projektów w konkursie „Inwestycje w MŚP”, który był realizowany w ramach wsparcia przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 jako element Śląskiego Pakietu dla Gospodarki.

Województwo Śląskie jako jedno z pierwszych opracowało narzędzie wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zostało wdrożone 6 kwietnia w formie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki z kwotą ponad 1 mld złotych. III Filar skierowany do firm z regionu obejmował konkurs „Inwestycje w MŚP”, który udało się wprowadzić dzięki błyskawicznym zmianom w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego. W marcu, przedsiębiorcy zostali poinformowani o planowanym uruchomieniu konkursu na specjalnych zasadach, uwzględniających wyjątkową sytuację, związaną z kryzysem zdrowia publicznego w branżach szczególnie dotkniętych skutkami pandemii – gastronomia, turystyka, hotelarstwo, przemysł czasu wolnego, handel detaliczny, usługi kosmetyczne, fryzjerskie, rehabilitacyjne. Dofinansowanie przeznaczone było dla mikro (także jednoosobowych działalności gospodarczych), małych i średnich firm z regionu, a jego celem było wsparcie inwestycji, bieżących kosztów prowadzenia działalności i utrzymanie miejsc pracy. Start naboru nastąpił 28 kwietnia i zakończył się ostatecznie po ośmiu tygodniach 24 czerwca 2020 roku o godz. 12.00 z wynikiem ponad 2000 wniosków. III Filar Śląskiego Pakietu dla Gospodarki jest ofertą, którą województwo śląskie wpisuje się w promowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej narzędzie wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej.

Dofinansowanie ze środków unijnych w takiej formie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem firm z naszego województwa, które zgłaszały potrzebę doinwestowania, modernizacji czy dywersyfikacji produkcji w związku z sytuacją jaka nastąpiła z powodu pandemii. Pomoc obejmowała także bieżącą działalność m.in. pokrycie wydatków dotyczących opłat za czynsz, media czy zobowiązań ratalnych. Jak pokazują statystyki – najwięcej wniosków dotyczyło działań inwestycyjnych, a około 30% projektodawców zakładało skorzystanie także z towarzyszącego wsparcia kosztów bieżących. Należy podkreślić, że w naborze możliwe było finansowanie kosztów poniesionych przez firmy wcześniej tj. po 1 lutego 2020, co dla wielu przedsiębiorstw stanowiło pomoc w realizacji rozpoczętych inwestycji, spłacie zobowiązań kredytowych, utrzymanie miejsc pracy. Warto zaznaczyć, że w ramach działania 3.2 Innowacje w MŚP realizowane były do tej pory jedynie nabory na projekty wdrażające innowacje produktowe bądź procesowe, z wymaganą opinią o innowacyjności. Po wystąpieniu pandemii COVID-19 zasady zostały zmienione z uwagi na sytuację powstałą w wyniku kryzysu zdrowia publicznego – wprowadzony został typ „Inwestycje w MŚP”, znoszący kryterium innowacyjności, poszerzający katalog kosztów kwalifikowalnych, dopuszczający każdego przedsiębiorcę , bez wymogu innowacyjności.

Fundusze można było przeznaczyć na zakup nowych oraz używanych maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, specjalistycznych środków transportu czy przeprowadzenie prac modernizacyjnych, podnoszących jakość świadczonych usług, umożliwiających wprowadzenie na rynek nowych produktów. Projekty można było składać także w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania ustalona została na poziomie 800 tys. zł, natomiast nie przewidywano kwoty minimalnej, co oznacza, że przedsiębiorcy mogli dostosować dofinansowanie do swoich potrzeb – w czterech rundach zarejestrowano wnioski np. na kwoty nieprzekraczające 5 tys. złotych, nie brakło także takich, które wykorzystywały górną granicę przewidzianą do wsparcia. Przyznane dofinansowanie obejmuje aż 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Nabór trwał od 28 kwietnia do 24 czerwca i był realizowany w czterech rundach po 14 dni. Dla zainteresowanych zorganizowane zostały webinaria online, objaśniające możliwości dofinansowania i katalog kosztów kwalifikowalnych. Bezpośrednio po zakończeniu każdej rundy, następowała ocena wniosków pod względem formalnym i merytorycznym, co oznacza w praktyce przyspieszenie procedury wyboru projektów do dofinansowania.

Rosnąca ilość składanych wniosków w rundach, przekraczających wstępną alokację 76 mln złotych, skłoniła Zarząd Województwa do wynegocjowania z Komisją Europejską zgody na przesunięcie dodatkowych środków na dotacje dla przedsiębiorców. Pula na konkurs została tym samym zwiększona o 148 mln złotych i ostatecznie wyniosła 224 mln złotych. Najwięcej złożonych do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości projektów dotyczyło inwestycji w sektorze przetwórstwa przemysłowego, natomiast duża część odpowiada bieżącej sytuacji gospodarczej regionu, ponieważ o dofinansowanie ubiegały się także przedsiębiorstwa związane z gastronomią, hotelarstwem, turystyką oraz tzw. przemysłem czasu wolnego – rozrywka i kultura. Te sektory, z uwagi na straty spowodowane Covid-19 miały możliwość uzyskania dodatkowych punktów.

Konkurs trwał 8 tygodni także ze względu na to, by każdy przedsiębiorca miał możliwość zapoznania się z dokumentacją (np. poprzez udział w spotkaniach online), skonsultowania swoich pomysłów na dalszy rozwój oraz napisania i skutecznego złożenia wniosku. Warto zaznaczyć, że w przypadku konkursów na kapitał obrotowy w formie otwartej - „kto pierwszy ten lepszy” , nabory kończyły się w bardzo szybkim czasie, na zasadach ograniczających dostępność dla firm spoza wyznaczonych branży. W przypadku naboru „Inwestycje w MŚP” dopuszczono do udziału wszystkich przedsiębiorców, przyznając jedynie punkty dodatkowe firmom najbardziej poszkodowanym.

Doświadczenie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, które kilka lat temu przeprowadziło konkurs w formie otwartej, zakończony po 30 minutach pokazuje, że nie jest to najlepszy sposób organizowania naboru. Duża ilość protestów, niezadowolenie przedsiębiorców, których wnioski nie znalazły się na liście z powodu braku środków, skłania do realizacji konkursów obejmujących dłuższy zakres czasowy.

Przykładowy katalog kosztów, które mogły być finansowane w konkursie:

 • nabycie nowych i używanych środków trwałych
 • ulepszenie/modernizacja środków trwałych będących w posiadaniu wnioskodawcy
 • zakup używanego środka trwałego lub zakup używanego środka trwałego w formie leasingu finansowego i zwrotnego
 • nabycie nowych wartości niematerialnych i prawnych
 • specjalistyczne środki transportu
 • nabycie materiałów budowlanych, koszty robót budowlanych
 • nabycie nieruchomości zabudowanych
 • promocja i reklama
 • usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych, związane bezpośrednio z inwestycją objętą projektem
 • koszty wynagrodzeń pracowników
 • bieżące koszty takie jak czynsz, media, spłata rat kredytu inwestycyjnego, obrotowego, opłaty administracyjne etc.

IV FILAR 57 mln – samorządowe działania wspierające + Regionalne Centrum Wsparcia MŚP – Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej

Od uruchomienia Pakietu zorganizowano cykl webinariów skierowanych do przedsiębiorców z województwa śląskiego informujących o Śląskim Pakiecie dla Gospodarki:

 • llość webinarów od uruchomienia Pakietu: 19
 • Liczba uczestników webinariów: blisko 1500

W ramach filaru IV uruchomiono Infolinię dla całego Pakietu oraz na bieżąco komunikowano się z przedsiębiorcami:

 • Liczba odebranych telefonów: 17 080
 • Liczba maili: 1 158
 • Liczba wejść na strony dot. Śląskiego Pakietu dla Gospodarki: 28 120

Ponadto utworzono osobny: Śląski Pakiet dla Turystyki, Śląski Pakiet dla Mieszkańca, powołano Śląskie Forum Ekspertów oraz uruchomione zostanie Regionalne Centrum Wsparcia MŚP.

Utworzenie Regionalnego Centrum Wsparcia MŚP przy współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach

Przedsiębiorcy w ramach Centrum Wsparcia MŚP będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji w zakresie prawa, finansów i pozyskania środków, podatków i księgowości, kadr i restrukturyzacji przedsiębiorstwa, marketingu i reklamy oraz ogólnie pojętego doradztwa biznesowego.

Przedsiębiorcy po wypełnieniu formularza otrzymają kontakt od doradców RIG Katowice oraz merytoryczne wsparcie ekspertów zewnętrznych. Przedsiębiorcy korzystać mogą również z Infolinii, dzięki której otrzymają poradę oraz konsultację dotyczącą działania firmy w okresie epidemii koronawirusa

Wsparcie przebiega dwuetapowo. W pierwszej kolejności przeprowadzany jest szczegółowy wywiad przez osobę pierwszego kontaktu. Następnie konsultant ustala termin konsultacji eksperckich dogodny dla obu stron.

Projekt „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania”.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020 i realizowany przez Województwo Śląskie w partnerstwie z Funduszem Górnośląskim SA.

Celem głównym projektu, opiewającego na kwotę 24,6 mln zł, jest wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie, wzrost poziomu eksportu MŚP, promocja województwa śląskiego pod względem zamieszkania i podejmowana pracy.

Wśród celów szczegółowych znajdują się m.in. przyciągnięcie przedsiębiorców i mieszkańców z kraju i z zagranicy, zachęcenie przedsiębiorców do podejmowania i rozszerzania działalności eksportowej, budowa sprzyjającego klimatu inwestycyjnego. W obecnej sytuacji projekt zostanie dostosowany do bieżących potrzeb przedsiębiorców z województwa śląskiego, dla których zostaną przygotowane seminaria i spotkania online. Mimo bieżących ograniczeń będziemy planować spotkania z partnerami zagranicznymi i krajowymi, które będą miały za zadanie podtrzymywać i budować relacje biznesowe tak aby po opanowaniu epidemii móc wrócić do współpracy.

Wsparcie dla przedsiębiorców z sektora MŚP będzie realizowane w perspektywie krótko i długoterminowej.

I. Perspektywa krótkoterminowa.

Działania w ramach projektu koncentrowały się na:

 • organizacji spotkań z przedsiębiorcami dotyczącymi możliwości rozwijania firmy poprzez działania nastawione na internacjonalizację
 • uruchomieniu Akademii Internacjonalizacji – bezpłatny dostęp do niezbędnej wiedzy nt. rynków zagranicznych np.: uregulowania prawne, ekonomiczne, wymagane dokumenty, certyfikaty.

Wszystkie informacje i terminy webinariów i spotkań w ramach Akademii Internacjonalizacji zamieszczane są na stronie: https://invest-in-silesia.pl/ oraz na fanpage’u InSilesia.

II. Perspektywa długoterminowa.

Wsparcie dla przedsiębiorców po zakończeniu epidemii będzie realizowane poprzez:

 • organizację misji zagranicznych i przyjazdowych – rozmowy B2B, B2C, weryfikacja rynków, poszukiwanie nowych kontrahentów;
 • organizację targów zagranicznych – możliwość bezpłatnego uczestnictwa firm na stoisku zorganizowanym przez Województwo Śląskie;
 • współorganizację krajowych kongresów o charakterze międzynarodowym - możliwość bezpłatnego uczestnictwa na stoisku zorganizowanym przez Województwo Śląskie.

Internacjonalizacja działalności gospodarczej - projekt „Inter Silesia”

Projekt finansowany ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020 i realizowany przez Fundusz Górnośląski SA w partnerstwie z Województwem Śląskim.

Działania projektu, którego wartość to 26,3 mln zł, nakierowane będą na pobudzenie przedsiębiorstw MŚP do podejmowania działań w kierunku internacjonalizacji działalności biznesowej, działań eksportowych i innowacyjnych. W ramach projektu zostanie stworzona sieć doradców reprezentujących przedsiębiorstwa na światowych rynkach. Przygotowane zostaną uniwersalne narzędzia wspierające działania przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, takie jak: doradztwo eksportowe, wsparcie tłumaczeniowe, baza wiedzy związanej z eksportem, wymaganiami prawnymi, podatkami i finansami oraz uwarunkowaniami biznesowymi i kulturowymi.

W ramach projektu przewidziane jest powstanie Centrum Internacjonalizacji, które będzie miejscem spotkań, wymiany informacji i wiedzy w zakresie internacjonalizacji, eksportu, specyfiki rynków zagranicznych. Wsparciem dla przedsiębiorców będzie funkcjonowanie Platformy Internacjonalizacji. Platforma będzie zaawansowanym narzędziem cyfrowym wspierającym MŚP w działaniach eksportowych, miejscem udostępniania ofert o współpracy, kojarzenia partnerów i klientów na linii biznes województwa śląskiego – biznes zagraniczny.

Śląskie Forum Ekspertów

Powołanie Śląskiego Forum Ekspertów, które jest społecznym, kolegialnym organem pełniącym funkcję konsultacyjną i opiniodawczą Marszałka Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego. W skład Forum wchodzą przedstawiciele różnych środowisk, w tym samorządu gospodarczego, organizacji pracodawców, środowiska naukowego, organizacji pracowników, samorządu terytorialnego. Forum jest działaniem uzupełniającym do Śląskiego Pakietu dla Gospodarki.

Śląskie Forum Ekspertów pełni funkcje doradcze. Forum proponuje rozwiązania zaradcze jak i stymulujące działalność firm w trakcie i po pandemii. Rozwiązania, które mogłyby realnie zmniejszyć negatywne skutki obecnej sytuacji.

Śląski Pakiet dla Turystyki

Wychodząc naprzeciw apelom i postulatom poszczególnych przedstawicieli szeroko rozumianej branży turystycznej, stanowiącej ważną część gospodarki narodowej, opracowano Śląski Pakiet dla Turystyki.

Program zakłada wsparcie branży turystycznej w 5 filarach:

 • Kampanie społeczne promujące atrakcyjność turystyczną województwa śląskiego
 • Wsparcie finansowe dla organizatorów wydarzeń turystycznych na terenie województwa śląskiego
 • Wsparcie turystyki zorganizowanej dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego
 • Wsparcie i rozwój marek i produktów turystycznych na terenie województwa śląskiego
 • Rozwój i poprawa infrastruktury turystycznej na terenie województwa śląskiego

Szczegóły na stronie https://dlaturystyki.slaskie.pl/

Śląski pakiet dla Mieszkańca

Pakiet obejmuje działania skierowane na rzecz mieszkańców województwa śląskiego, które powstały w oparciu o środki unijne zarządzane z poziomu województwa.

Śląski pakiet dla Mieszkańca to trzy filary:

 • zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych
 • wsparcie ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Szczegóły na stronie https://dlamieszkanca.slaskie.pl/

V FILAR 20 mln wejścia kapitałowe zwiększające zaangażowanie inwestorów w regionie – Śląski Fundusz Rozwoju Śląski Fundusz Rozwoju zainwestuje 8,7 mln zł w fabrykę baterii do pojazdów, w fabrykę magazynów energii, w fabrykę biomasy.

Koinwestorzy zainwestują w wybrane projekty 14 mln zł.

Łącznie ŚFR zainwestuje 22,7 mln zł z inwestorami

 • Ilość zarejestrowanych projektów: 93 szt.
 • Wolumen projektów: ponad 160 mln zł
 • Projekty: magazyn energii, baterie litowo-jonowe, Przemysł 4.0, Digital Silesia, Bioenergia, Cyrkularna Ekonomia, Laboratorium Biotechnologii Nowotworowej
 • Partnerzy: około 50 funduszy Alfa, 4 Fundusze Korporacyjne i inwestorzy prywatni

Przykłady projektów:

1. Magazyn Energii - Produkcja w 100% polskich, śląskich magazynów energii i ładowarek do aut elektrycznych

PROJEKT: produkcja magazynów energii
CEL PROJEKTU: uruchomieniu seryjnej produkcji magazynów energii opartych na modułach akumulatorowych w technologii Li-loN lub równoważnej. Magazyny Energii będą głównym komponentem kompleksowych magazynów energii przyłączanych do systemu elektroenergetycznego lub będą współpracować z systemami pozyskiwania energii odnawialnej. Będą przeznaczone do użytku instalacji przemysłowych oraz do użytku domowego.

Największym wyzwaniem dla odnawialnych źródeł jest magazynowanie energii, która jest wytwarzana w okresie sprzyjającym produkcji. Gdy świeci słońce, instalacje fotowoltaiczne produkują nadwyżkę energii. Podobnie jest w przypadku elektrowni wiatrowych, których wydajność zależna jest od warunków atmosferycznych. Dlatego produkcja energii z OZE związana jest nierozłącznie z silnymi wahaniami, które są jednocześnie głównym powodem krytyki tego źródła energii. Jedna z możliwych technologii, która mogłyby pomóc w wyrównywaniu dystrybucji energii z OZE, to innowacyjne i inteligentne magazyny energii.

2. Baterie litowo-jonowe – Elektromobilność, która kształtuje przyszłość motoryzacji jest niezwykle istotna dla województwa śląskiego, w którym dziesiątki tysięcy ludzi pracuje w branży samochodowej. Celem projektu jest stworzenie w województwie Śląskim fabryki baterii litowo-jonowych dedykowanym pojazdom elektrycznym.

3. Przemysł 4.0 – zrobotyzowane usługi laserowe dla przemysłu (napawanie, hartowanie laserowe w celu zwiększenia żywotności maszyn, urządzeń, części) np. dla Kolei Śląskich, PGG, GPW, Tauron, JSW

To projekt utworzenia Spółki świadczącej zrobotyzowane usługi laserowe –napawanie, hartowanie, spawanie - dla branż samochodowej, lotniczej, energetycznej, transportu szynowego, metalurgicznej i innych. Technologie laserowe pozwalają na regenerację części maszyn, zapewniają większa dokładność i jakość łączonych detali oraz wydajniejszą obróbkę powierzchniową.

4. Digital Silesia - Cyfryzacja usług publicznych i biznesowych – oprogramowanie na subskrypcje do obsługi związanych z działalnością instytucji publicznych oraz podmiotów biznesowych.

PROJEKT: Platforma – system Saas DIGITAL SILESIA
CEL PROJEKTU: stworzenie pierwszego w Polsce bezpiecznego, innowacyjnego oprogramowania do zarządzania w sposób zdalny relacją z Klientem a także wszelkiego rodzaju aktywami. Celem tego oprogramowania jest uproszczenie i ułatwienie obsługi klienta, zawierania umów przez Internet, prowadzenia sprzedaży oraz projektów. Każdy System zaprojektowany będzie na podstawie wyborów i preferencji Klienta z ciągłą możliwością rozwoju.

5. Bioenergia - Produkcja w 100% polskich, śląskiej zielonej bioenergii z odpadów drzewnych

PROJEKT: Budowa linii technologicznej do recyclingu odpadów opakowaniowych na biopaliwo stałe
CEL PROJEKTU: opracowanie i wdrożenie w działalności przedsiębiorstwa nowej „elastycznej” technologii przetwarzania odpadów lignocelulozowych na wysokiej klasy (A1) pellet

Odnawialne źródła energii to alternatywa dla konwencjonalnych, czyli nieodnawialnych źródeł energii. Przez dynamiczny rozwój gospodarczy, jak i wzrost populacji, zasoby surowców nieodnawialnych, które są niezbędne do wytwarzania prądu elektrycznego zaczęły się zmniejszać w bardzo szybkim tempie. Takie działania wpłynęły na konieczność szukania alternatywy dla konwencjonalnych źródeł energii, takich jak m.in.: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, ropa naftowa oraz uran. Aktualnie za OZE uznaje się energię słoneczną, wiatrową, wody, geotermalną i biomasę.

Biomasa należy do OZE i służy głównie do produkcji ciepła. Na biomasę składają się pozostałości, jak i odpady organiczne, które mogą zostać wykorzystywane energetycznie.

Proces uzyskiwania energii z biomasy polega na odzyskiwaniu energii zawartej w roślinach poprzez ich spalanie i pozyskiwanie ciepła, które można zamienić na energię elektryczną.

Najważniejsze w wykorzystywaniu możliwości jakie daje energia odnawialna to przede wszystkim aspekty ekologiczne. Po pierwsze, OZE to rozwiązanie, dzięki któremu zmniejsza się ilość gazów cieplarnianych, jak i substancji szkodliwych. OZE to także wytwarzanie mniejszej ilości odpadów, aniżeli w procesie przetwarzania tradycyjnych surowców energetycznych.

Odnawialne źródła energii stanowią są dostępne na całym świecie, a ich wykorzystywanie jest nieograniczone. Dostępność do OZE przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego kraju, gdyż państwa stosując OZE uniezależniają się od dostaw paliw potrzebnych do wyprodukowania ciepła i prądu. Wreszcie produkcja energii poprzez wykorzystanie OZE, pozwala na spore oszczędności.

6. Cyrkularna Ekonomia – platforma do zarządzania cyklem życia surowca (surowiec-produkt-recykling-surowiec)

PROJEKT: Trashstock – platforma cyfrowa do zarządzania cyklem życia surowca
CEL: opracowanie platformy gospodarki o obiegu zamkniętym - narzędzia, które pomoże ludziom przeciwdziałać skutkom zmian klimatu

Wypracowane przez lata, klasyczne – linearne podejście do prowadzenia gospodarki, powoli przestaje wytrzymywać próbę czasu. Efektami masowego konsumpcjonizmu są dziś niezliczone ilości składowisk, czy spalarni odpadów, które nie są dobrym rozwiązaniem. Innym problemem linearnej gospodarki jest zwiększający się popyt na pierwotne zasoby i malejącą ich dostępnością, a co za tym idzie – dynamiczny wzrost ich cen. Na to nakłada się jeszcze czynnik geopolityczny, bowiem surowce nie są równomiernie rozłożone na kuli ziemskiej. Niestety, znaczna część zasobów znajduje się na terenach, na których toczą się obecnie konflikty zbrojne, lub którymi administrują władze krajów, niekoniecznie pokojowo nastawione do otaczającego je świata. Ludzkość staje zatem przed koniecznością wypracowania modelu gospodarowania, w którym ilość wykorzystywanych surowców jest stała. Odpowiedzią na tą potrzebę jest ekonomia cyrkularna. Gospodarka o obiegu zamkniętym to model, który ma uniezależnić wzrost gospodarczy poszczególnych państw i regionów od dostępności, ceny i jakości zasobów.

Platforma Trashstock będzie stanowić opartą na chmurze platformę internetową i mobilną zapewniającą łatwy dostęp do podziału materiałów produktu. Celem platformy jest usprawnienie połączeń ogniw w łańcuchu biznesowym oraz połączenie wszystkich uczestników rynku w celu znacznego ograniczenia i ponownego wykorzystania odpadów.

7. Laboratorium Biotechnologii Nowotworowej – budowa centrum badań nad procesami leczenia nowotworów

PROJEKT: Śląskie Laboratorium Biotechnologii Nowotworowej
CEL: budowa nowoczesnego centrum badań nad procesami leczenia nowotworów. Opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych leków i technik leczenia osób chorych na nowotwory.

Nowotwory to choroba cywilizacyjna XXI wieku. Mimo ogromnego postępu medycyny zbierają żniwo wśród populacji państw wysoko rozwiniętych. W Polsce z powodu nowotworów rocznie choruje 160 tys. a umiera 94 tys. ludzi. Co cztery minuty w Polsce ktoś dowiaduje się, że ma raka, co siedem minut ktoś z tego powodu umiera. Rak jest drugą przyczyną zgonu Polaków i odpowiada za co czwartą śmierć w naszym kraju.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
graf. UMWS graf. UMWS graf. UMWS graf. UMWS