Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości

 Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości - logo Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości - logo

The European Enterprise Promotion Awards

Komisja Europejska ogłosiła rozpoczęcie 13. edycji konkursu Polska uczestniczy w konkursie od 2006 roku. Rolę organizatora konkursu w Polsce pełni Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z urzędami marszałkowskimi poszczególnych województw.

Konkurs adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jego celem jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.

Nagrody przyznawane są w sześciu kategoriach:

  1. Promowanie ducha przedsiębiorczości: Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które promują przedsiębiorczy sposób myślenia zwłaszcza wśród młodych ludzi i kobiet.
  2. Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze: Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym na rzecz doskonalenia umiejętności przedsiębiorczych i menedżerskich.
  3. Rozwój środowiska biznesowego: W kategorii tej nagroda przyznawana jest za innowacyjną politykę na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym w dziedzinie promocji rozpoczynania i rozwijania działalności, upraszczania procedur ustawodawczych i administracyjnych obowiązujących firmy oraz wdrażania zasady myślenia najpierw na małą skalę, przynoszącej korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom.
  4. Wspieranie umiędzynarodowiania działalności: Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za politykę i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym zachęcające firmy – w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa – do pełniejszego wykorzystywania możliwości oferowanych przez rynki wspólnotowe i pozawspólnotowe.
  5. Wspieranie rozwoju zielonych rynków i poprawy efektywności gospodarowania zasobami: Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za politykę i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym ułatwiające dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do rynków wtórnych oraz przyczyniające się do poprawy efektywności gospodarowania przez nie zasobami na przykład przez doskonalenie umiejętności prowadzenia działalności w sposób przyjazny dla środowiska, kojarzenie podmiotów i pozyskiwanie funduszy.
  6. Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne: Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy władz oraz partnerstw publiczno-prywatnych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym zwiększające świadomość odpowiedzialności społecznej wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Nagroda w tej kategorii będzie przyznawana również za działania promujące przedsiębiorczość wśród grup znajdujących się w trudnym położeniu, takich jak bezrobotni, zwłaszcza długookresowo, legalni imigranci, niepełnosprawni czy mniejszości etniczne.

Nagroda główna jury może trafić do przedstawiciela którejkolwiek kategorii i zostanie przyznana zgłoszonej inicjatywie wspierania przedsiębiorczości uznanej za najbardziej twórczą i inspirującą w całej Europie.

Konkurs jest przeprowadzany na etapie krajowym i ogólnoeuropejskim. Zgłoszenia do konkursu na poziomie europejskim zostaną rozpatrzone tylko po przejściu wstępnych eliminacji na poziomie krajowym. Jury wybierze ostatecznych zwycięzców, którzy zostaną ogłoszeni podczas ceremonii wręczenia nagród w listopadzie 2019 roku.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Kandydaci do nagrody mający swoją siedzibę na terenie województwa śląskiego zobowiązani są przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej (jednocześnie w formatach *.doc i *.pdf) do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na adres: Alina.Plecinska@mpit.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2019 r., bądź za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na adres: gospodarka@slaskie.pl.

Więcej informacji na temat Konkursu można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.

Dodatkowych informacji na temat etapu krajowego Konkursu udzielają pracownicy: Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii:

Wydziału Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:

Załączniki
Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości - podręcznik [PDF 430,1kB]
Formularz zgłoszeniowy [DOCX 114,2kB]