Opłata recyklingowa

Informacja dla przedsiębiorców

Zmiany wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw nakładają na przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego obowiązek samodzielnego naliczenia i wniesienia (pobranej wcześniej od klientów) opłaty recyklingowej do 15 dnia miesiąca po kwartale w którym została pobrana opłata.

Z opłaty recyklingowej zwolnione są bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego tzw. zrywki o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności. Oznacza to, że zwolnieniem z opłaty recyklingowej nie są objęte torby z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów w przypadku, gdy nie są podstawowym opakowaniem dla żywności sprzedawanej luzem, np. gdy są stosowane do pakowania śrubek, pakowania żywności już posiadającej własne opakowanie itp. Przy zastosowaniu toreb z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów do pakowania innych towarów niż żywność luzem torby takie należy zaliczyć do lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, co oznacza konieczność prowadzenia ich ewidencji i pobierania od klientów opłaty recyklingowej, a następnie przekazywania jej na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa.

Od 1 września 2019 r. przedsiębiorcy zobowiązani do uiszczania opłaty recyklingowej mają również obowiązek prowadzenia ewidencji na temat liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej. Jeśli przedsiębiorca prowadzi więcej jednostek (np. sklepów, hurtowni, punktów sprzedaży), w których oferowane są torby podlegające opłacie recyklingowej, ewidencja powinna być prowadzona oddzielnie dla każdej jednostki.

Ponadto przedsiębiorcy są obowiązani do złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 pkt 2a ustawy o odpadach po raz pierwszy za rok 2019, przy czym sprawozdanie w zakresie liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego obejmuje okres od dnia 1 września 2019 r. Sprawozdanie to będzie składane za pomocą BDO tj. Bazy danych o produktach, opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Aby mieć taką możliwość, przedsiębiorca musi posiadać konto w bazie BDO. W tym celu należy wpisać się do rejestru BDO.

Więcej informacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej:

Wpis do rejestru BDO

Opłata recyklingowa