Tereny wiejskie

Na terenach wiejskich Województwa Śląskiego żyje blisko 998 tysięcy osób, tj. ponad 21% mieszkańców regionu i 6,8% ludności wiejskiej Polski.

Województwo śląskie zbyt często kojarzone jest tylko z przemysłem ciężkim i górnictwem, podczas gdy powierzchnia użytków rolnych wynosząca 486 tys. ha stanowi 39,4% powierzchni województwa - w kraju 51,7%.

Stosunkowo mały obszar użytków rolnych przy wysokim zaludnieniu powoduje, że na statystycznego mieszkańca naszego województwa przypada jedynie 0,11 ha, podczas gdy w kraju wskaźnik ten wynosi 0,42 ha.

Średnia wielkość gospodarstw wynosi 4,5 ha, w tym użytków rolnych 4 ha, co w konsekwencji sprawia, że rolnictwo województwa śląskiego należy do najbardziej rozdrobnionych w kraju (14 miejsce).

Największy obszar użytków rolnych posiada subregion północny - 54% powierzchni, drugi pod względem wielkości jest subregion zachodni - 49% powierzchni. W pozostałych dwóch subregionach - centralnym i południowym - udział powierzchni użytków rolnych do ogólnej powierzchni jest podobny i wynosi nieco ponad 36%.

Priorytetem w strategii rozwoju obszarów wiejskich jest realizacja inwestycji w infrastrukturze technicznej. Rozwój infrastruktury jest istotnym elementem podnoszenia poziomu cywilizacyjnego, a także warunkiem podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności terenów wiejskich jako przestrzeni inwestycyjnej, co winno przekładać się na rozwój gospodarczy i społeczny tych obszarów.
Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich winien koncentrować się wokół agroturystyki, przetwórstwa rolnego oraz usług, tak produkcyjnych jak bytowych oraz wysokospecjalistycznych: doradztwo produkcyjne, finansowe, prawne, usługi bankowe itp.

W Województwie Śląskim realizuje się wiele programów oraz konkursów mających na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich oraz aktywizację społeczności lokalnej.

Linki do stron zewnętrznych
Piękna Wieś Województwa Śląskiego
Wojewódzki Program – Owca Plus do roku 2027
Wojewódzki Program – Owca Plus do roku 2027 - aplikacja mapowa
Program ochrony i rozwoju pszczelarstwa