Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów

Analiza własności i użytkowania gruntów w województwie śląskim w latach 2002-2009 oraz w roku 2010.

W Urzędzie Marszałkowskim opracowano Analizę struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2010 roku.

Celem opracowania jest zaprezentowanie struktury własności i sposobu użytkowania gruntów województwa śląskiego. Analiza powstała na podstawie zbiorczych zestawień danych objętych ewidencją gruntów i budynków według stanu na 1 stycznia 2010 r.

Dane zostały przedstawione w postaci map tematycznych i wykresów ilustrujących omawianą tematykę.

Opracowanie zostało podzielone na cztery główne bloki tematyczne. Pierwszy obrazuje stan ewidencji gruntów, budynków i lokali w województwie śląskim, drugi i trzeci przedstawiają wykresy i zobrazowania kartograficzne struktury własności gruntów i użytków gruntowych obrazujących udział gruntów poszczególnych grup podmiotów ewidencyjnych w odniesieniu do powierzchni powiatów województwa. W czwartym bloku zamieszczono informacje w zakresie struktury gruntów użytkowanych rolniczo.

Jednocześnie udostępniono opracowaną w roku ubiegłym przekrojową Analizę zmian w zakresie struktury własności i sposobów użytkowania gruntów w województwie śląskim na przestrzeni lat 2002-2009.

Opracowania wynikają z zapisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, wg której do zadań Marszałka Województwa należy analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji, a także sporządzanie wojewódzkich zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków. 

Załączniki
Analiza zmian w zakresie struktury własności i sposobów użytkowania gruntów w województwie śląskim na przestrzeni lat 2002-2009
Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2010 roku