Marszałek Michał Czarski we władzach Komitetu Regionów.

Podczas środowej sesji plenarnej Komitetu Regionów w Brukseli, w związku poszerzeniem Unii Europejskiej, wybierano nowe władze KR.
Najpierw polska delegacja, a następnie ponad trzystu delegatów do Komitetu powierzyło prestiżową funkcję członka prezydium Michałowi Czarskiemu, Marszałkowi Województwa Śląskiego, przedstawicielowi RP w Komitecie Regionów. Prezydium jest organem, który przygotowuje przebieg prac Komitetu, ustala porządek obrad i przygotowuje najważniejsze projekty stanowisk KR. Ponadto, prezydium decyduje o organizacji pracy sześciu komisji merytorycznych Komitetu kierując do nich projekty prawa wspólnotowego przygotowane przez Komisję Europejską. Prezydium przekazuje komisjom także raporty i analizy dotyczące funkcjonowania UE. Prezydium zarządza również administracją Komitetu Regionów. Członkowie prezydium analizują i zatwierdzają stanowiska oraz raporty przygotowane przez poszczególne komisje. W najbliższym czasie odbędzie się debata o unijnym budżecie na lata 2007-2013, w którym znaczącą pozycję zajmują fundusze przeznaczone na politykę spójności. Ich wysokość w w/w okresie programowania wyniesie ok. 313 miliardów euro. Komitet Regionów jest organem konsultacyjnym i doradczym, zwłaszcza w kwestiach dotyczących polityki regionalnej oraz wszelkich zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządów terytorialnych. Jego opinie będą miały istotne znaczenie przy opracowaniu zasad dystrybucji oraz wykorzystania funduszy strukturalnych w kolejnych latach. Obecność przedstawiciela województwa śląskiego we władzach Komitetu Regionów może przyczynić się do lepszej absorpcji funduszy strukturalnych w naszym regionie. Istotne znaczenie będzie też miał bezpośredni dostęp przedstawiciela województwa śląskiego do najnowszych informacji oraz projektów unijnych aktów prawnych już we wczesnej fazie ich współtworzenia, gdy można będzie uwzględniać i wprowadzać elementy korzystnych dla interesów Polski i naszego regionu.
Załączniki
Komitet Regionów – informacja ogólna