Aktualizacja Strategii Rozwoju 2008/2009

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego - Śląskie 2020

Realizując przyjęty harmonogram prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Uchwałą Nr 3281/331/III/2009 przyjął 10 grudnia 2009 roku projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020", który uwzględnia wynik konsultacji społecznych oraz zapisy projektowanej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (wg projektu przekazanego do konsultacji społecznych we wrześniu 2009 roku).

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020" przekazano Radnym Sejmiku Województwa Śląskiego do zaopiniowania, następnie będzie on przedmiotem dyskusji na Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego.

ZałącznikiAktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą Nr 222/135/III/2008 z dnia 12.02.2008 r. przystąpił do prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020. Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa Sejmik Województwa uchwałą Nr III/21/9/2008 z dnia 20 lutego 2008 roku określił zasady, tryb i harmonogram opracowania strategii rozwoju województwa, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa nr 51 z dnia 20 marca 2008 r. (poz. 1124).

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą Nr 222/135/III/2008 z dnia 12.02.2008 r. przystąpił do prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020. Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa Sejmik Województwa uchwałą Nr III/21/9/2008 z dnia 20 lutego 2008 roku określił zasady, tryb i harmonogram opracowania strategii rozwoju województwa, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa nr 51 z dnia 20 marca 2008 r. (poz. 1124).

Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/41/3/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku dokonano zmiany harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020.

Zmiana harmonogramu wynika z konieczności zapewnienia zgodności Strategii Rozwoju Województwa z dokumentami krajowymi (w myśl zapisów ustawy o samorządzie województwa), w tym z opracowywaną obecnie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego.

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 w głównej mierze ma na celu dostosowanie zapisów obecnie obowiązującego dokumentu do zmiany uregulowań wynikających z ustawy o samorządzie województwa w związku z uchwaleniem ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zmieniających się warunków prowadzenia polityki rozwoju na terenie województwa śląskiego. Ponadto należy dokonać weryfikacji Strategii z zapisami głównych dokumentów strategicznych kraju wyznaczających zakres i ramy polityki regionalnej. Potrzeba zmian i uzupełnień w realizowanym obecnie dokumencie wynika także z faktu pojawienia się zupełnie nowych wyzwań rozwojowych, nie zidentyfikowanych w momencie opracowania obowiązującej Strategii Rozwoju, a zdiagnozowanych w innych regionalnych oraz rządowych dokumentach planistycznych.

W art. 11 ust. 1b ustawy o samorządzie województwa wskazuje się na konieczność wydzielenia w dokumencie okresu niewykraczającego poza okres objęty aktualnie obowiązującą Strategią Rozwoju Kraju opracowaną na lata 2007-2015. W związku z tym, że horyzont czasowy Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego został określony na rok 2020, istnieje potrzeba wprowadzenia zapisów, które w jasny sposób określają cele i działania możliwe do osiągnięcia i realizacji do 2015 r.

Na obecnym etapie prac zakłada się, iż podstawy Strategii wyrażone w wizji rozwoju powinny być kontynuowane w zakresie dotychczas określonym w aktualnym dokumencie Strategii. Zmiany powinny, więc dotyczyć głównie zidentyfikowania listy celów strategicznych oraz kierunków działań.

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego będzie realizowana w oparciu o szeroki udział społeczny. Zarząd Województwa pragnie zaangażować w ten proces wszystkie środowiska i grupy społeczne zainteresowane rozwojem regionu, zapewniając, że wszystkie zgłaszane propozycje i sugestie dotyczące zmian aktualizowanego dokumentu będą poddane szczegółowej analizie.