Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli

Budynek Berlaymont w Brukseli, siedziba Komisji Europejskiej. fot. arch. Tomasz Żak Budynek Berlaymont w Brukseli, siedziba Komisji Europejskiej. fot. arch. Tomasz Żak

Przedstawicielstwo Województwa Śląskiego w Brukseli zostało założone w 2002 roku w celu reprezentowania interesów województwa w stosunku do instytucji europejskich oraz innych zagranicznych, krajowych, regionalnych i branżowych przedstawicielstw.

Siedziba Biura Regionalnego znajduje się w centrum dzielnicy europejskiej, w bliskim sąsiedztwie Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Regionów i innych ważnych instytucji środowiska europejskiego.

Położenie biura oraz bliskość instytucji unijnych ułatwia dostęp do kluczowych decydentów, umożliwia sprawną komunikację z przedstawicielami instytucji europejskich, przyspiesza wymianę informacji oraz zwiększa widoczność województwa śląskiego w samym sercu stolicy Europy.

Zakres działania:

Działania biura podlegają bezpośredniemu nadzorowi Marszałka Województwa Śląskiego. Głównym celem Biura Regionalnego jest prowadzenie stałej, operacyjnej współpracy z instytucjami UE oraz z innymi zagranicznymi i krajowymi przedstawicielstwami obecnymi w Brukseli. Działania te dotyczą m.in.:

 • organizacji i wsparcia działania władz województwa w pracach Europejskiego Komitetu Regionów;
 • współpracy z instytucjami europejskimi, m.in. z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim w zakresie dotyczącym możliwości rozwoju województwa śląskiego, a także propozycji dotyczących polityk horyzontalnych i sektorowych UE;
 • współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej oraz Ambasadą RP przy Królestwie Belgii;
 • wyszukiwania i przekazywania informacji ważnych z punktu widzenia realnych możliwości rozwoju regionu;
 • zabiegania o uwzględnianie interesu województwa w pracach instytucji europejskich, w tym przedstawianie stanowisk, opinii oraz rekomendacji władz województwa;
 • dystrybucji informacji o uwarunkowaniach regionalnych i wpływie przyjmowanych przez instytucje europejskie rozwiązań dot. możliwości rozwoju województwa;
 • przedstawiania argumentacji i lobbowania za dogodnymi dla województwa rozwiązaniami i zakresem wsparcia udzielanego w ramach inicjatyw i programów europejskich;
 • wsparcia działalności przedstawicieli województwa w instytucjach UE;
 • samodzielnej i wspólnej organizacji wydarzeń merytorycznych, umożliwiających władzom i partnerom regionalnym skuteczne artykułowanie stanowisk oraz rekomendacji w stosunku do kluczowych decydentów europejskich i partnerów z innych krajów;
 • kreowania i wzmacniania pozytywnego wizerunku Województwa, jako wiarygodnego i aktywnego inicjatora działań o charakterze międzynarodowym;
 • wsparcia w zakresie nawiązywania relacji i współpracy międzynarodowej oraz pozyskiwania partnerów do projektów unijnych, planowanych lub realizowanych przez samorządy, organizacje i instytucje z terenu województwa;
 • organizacji wydarzeń promujących tradycję i kulturę Województwa Śląskiego.

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego współpracuje z regionami partnerskimi, m.in. z niemieckim (Nadrenia Północna-Westfalia), francuskim (Hauts-de-France), belgijskim (Region Walonii) czy hiszpańskim (Autonomiczny Region Asturii), a także z innymi regionami europejskimi, posiadającymi swoje przedstawicielstwa w Brukseli.

Biuro Regionalne realizuje również cele związane ze współpracą międzynarodową województwa śląskiego. Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. samorząd Województwa Śląskiego prowadzi aktywność międzynarodową, służącą rozwojowi gospodarczemu i społecznemu zarówno kraju, jak i regionu. Samorząd opiera swoją aktywność m.in.: na wytycznych wynikających z polskiej polityki zagranicznej:

Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Śląskiego przyjęte zostały uchwałą nr VI/22/9/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z 31 sierpnia 2020 r.

Od 2020 roku działalność Biura Regionalnego obejmuje zagadnienia związane z aktywnością władz województwa w pracach Europejskiego Komitetu Regionów (KR).

Zespół Biura w Brukseli tworzą: dyrektor Ewelina Wójcik oraz główny specjalista Agata Meus. 


Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli (BR)

Rue de la Science 41; 1040 Bruksela
telefon: +32 2 781 08 90
e-mail: bruksela@slaskie.pl 

Wójcik Ewelina
dyrektor
ewelina.wojcik@slaskie.pl
telefon: +48 734 214 024

Meus Agata
główny specjalista
agata.meus@slaskie.pl
telefon: +48 734 214 089