Gospodarka odpadami

Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022

Dokument uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego 24 kwietnia 2017 roku

Głównym założeniem przyjętego do realizacji planu jest kontynuacja budowy nowoczesnego, kompleksowego i regionalnego systemu gospodarki odpadami pozwalającego w racjonalny sposób zagospodarować wszystkie strumienie wytwarzanych odpadów. Jednakże osiągnięcie wynikających z planu docelowych poziomów recyklingu odpadów komunalnych, w tym radykalne ograniczenie ilości składowanych odpadów, nie będzie możliwe bez dalszego rozwijania selektywnej zbiórki u źródła wraz z systematycznymi i systemowymi działaniami edukacyjnymi oraz wdrożenia termicznego przekształcania odpadów nienadających się do recyklingu a posiadających potencjał energetyczny, jako elementu uzupełniającego kompleksowy system zagospodarowania odpadów komunalnych. Integralną częścią dokumentu jest Plan Inwestycyjny, w którym wskazano infrastrukturę w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi niezbędną do osiągnięcia celów określonych w polskim prawie i dyrektywach UE.

Przyjmując „Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”, Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą w sprawie jego wykonania określił regiony gospodarki odpadami komunalnymi wraz z regionalnymi instalacjami oraz instalacjami przewidzianymi do zastępczej obsługi tych regionów.

Przed samorządami stoją trudne wyzwania, zwłaszcza te związane z wdrożeniem efektywnych sposobów selektywnego zbierania odpadów i skuteczną promocją hierarchii pożądanego postępowania z nimi, od realizacji których będzie zależało osiągnięcie strategicznych celów. Chciałbym, aby dokument ten, wyznaczający cele i kierunki działań w gospodarce odpadami, przyczynił się także do następującej zmiany postrzegania odpadów, które z powodu wyczerpujących się zasobów nieodnawialnych i związanej z tym konieczności przejścia z gospodarki linearnej na gospodarkę o obiegu zamkniętym powinny stanowić źródło cennych surowców wtórnych, a nie wyłącznie problemu, jakiego należy się pozbyć.

Załączniki
Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022
Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022
Załącznik II - Wykaz instalacji w zakresie sektora gospodarczego
Załącznik I - Plan Inwestycyjny
Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022
Uchwała nr V/37/7/2017 (pdf)
Uchwała nr V/37/8/2017 (pdf)

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/37/8/2017 w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/37/7/2017 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022Projekt po konsultacjach

Projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 uwzględniający uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie opiniowania i konsultacji społecznych oraz opinię Ministra Środowiska wraz z podsumowaniem zawierającym opis sposobu uwzględnienia zgłoszonych uwag i wniosków.


Aktualizacja 2012

Konsultacje społeczne projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą Nr II/I 1/1/2003 z dnia 25 sierpnia 2003 roku i powstał jako realizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628), która w rozdziale 3, art. 14 wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.