Obwody łowieckie

Obwody łowieckie - obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego

OBWIESZCZENIE
z dnia 28 października 2021 r.

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 z późn. zm.)

informuje się

o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, zwanego dalej „projektem”, a także o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu i umieszczeniu 
na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Projekt będzie dostępny do publicznego wglądu od dnia 4 listopada 2021 r.

  • w siedzibie Departamentu Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
 ul. Dąbrowskiego 23, 40-032 Katowice, pokój nr 517, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15,
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl 
 w zakładce: Strona główna - > Plan rozwoju - > Obszary wiejskie - > programy, plany 
 - > Obwody łowieckie.

Uwagi do projektu może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały wraz z dokumentem potwierdzającym jego prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania nieruchomości.

Uwagi do projektu mogą być składane w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Terenów Wiejskich ul. Ligonia 37, 40-037 Katowice

lub


w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.), skrytka ePUAP: /UMWSL/skrytka, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w terminie 21 dni od dnia wyłożenia projektu do publicznego wglądu i umieszczenia go na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, tj. do 24 listopada 2021 roku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Śląskiego. Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Załączniki
Opis granic obwodu łowieckiego [PDF 445,5kB]
Rejestr powierzniowy [PDF 1,1MB]
Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich - obwody nr 1-9 [ZIP 11,7MB]
Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich - obwody nr 10-19 [ZIP 19,1MB]
Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich - obwody nr 20-29 [ZIP 19,2MB]
Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich - obwody nr 30-39 [ZIP 16,5MB]
Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich - obwody nr 40-49 [ZIP 17,3MB]
Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich - obwody nr 50-59 [ZIP 18,3MB]
Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich - obwody nr 60-69 [ZIP 16,7MB]
Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich - obwody nr 70-79 [ZIP 20,3MB]
Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich - obwody nr 80-89 [ZIP 14,7MB]
Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich - obwody nr 90-99 [ZIP 17,9MB]
Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich - obwody nr 100-109 [ZIP 19,3MB]
Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich - obwody nr 110-114 [ZIP 18,4MB]
Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich - obwody nr 115-119 [ZIP 10,6MB]
Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich - obwody nr 120-124 [ZIP 21,3MB]
Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich - obwody nr 125-129 [ZIP 17,4MB]
Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich - obwody nr 130-134 [ZIP 18,9MB]
Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich - obwody nr 135-139 [ZIP 12,8MB]
Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich - obwody nr 140-144 [ZIP 14,5MB]
Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich - obwody nr 145-149 [ZIP 13,7MB]
Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich - obwody nr 150-159 [ZIP 21,9MB]
Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich - obwody nr 160-164 [ZIP 25,7MB]
Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich - obwody nr 165-169 [ZIP 13,2MB]
Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich - obwody nr 170-174 [ZIP 15,5MB]
Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich - obwody nr 175-179 [ZIP 14,2MB]
Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich - obwody nr 180-189 [ZIP 25,0MB]
Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich - obwody nr 190-194 [ZIP 12,7MB]
Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich - obwody nr 195-199 [ZIP 16,0MB]
Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich - obwody nr 200-204 [ZIP 16,5MB]
Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich - obwody nr 205-209 [ZIP 15,3MB]
Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich - obwody nr 210-214 [ZIP 9,1MB]