Ochrona Zdrowia Psychicznego

Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019 – 2022

Dokumnet przyjety uchwałą 539/27/VI/2019 Zarządu Województwa z 13 marca 2019

Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022 to aktualizacja Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020. Powyższa aktualizacja wynika z następujących aktów prawnych:

  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1492),
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (Dz. U. z 2017 r., poz. 458),
  • Priorytetów dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej - Województwo Śląskie 01.01.2019 – 31.12.2021.

Celem głównym Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022 jest podjęcie szeroko zakrojonych działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym mieszkańców województwa śląskiego, jak również zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb.

Program, jako instrument realizacji wojewódzkiej strategii działań w obszarze zdrowia psychicznego, przedstawia opis problemu zdrowotnego, sytuację epidemiologiczną zaburzeń psychicznych w Polsce i w województwie śląskim, stan zasobów psychiatrycznej opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej w województwie śląskim, określa obszary działań, cele, priorytety, zadania oraz źródła finansowania i sposób jego monitorowania.

Ponadto w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022 przygotowano dwa programy wykonawcze, które stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022

Załączniki
Dostępne formy opieki zdrowotnej pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie śląskim [PDF 3,6MB]
Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019 – 2022 [PDF 1,6MB]
Załącznik nr 1 do Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022 [PDF 686,0kB]
Załącznik nr 2 do Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022 [PDF 532,9kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego

Filmy