Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe

Wyniki plonowania

Wyniki plonowania odmian poszczególnych gatunków, wysiewanych w punktach doświadczalnych w województwie śląskim w ramach porejstrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego PDOiR.


Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe

 PDO PDO

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) jest systemem stałych lub okresowych badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do Krajowego rejestru lub znajdujących się we Wspólnotowych katalogach odmian, obejmującym swym zakresem nie tylko doświadczenia odmianowe, ale również odmianowo-agrotechniczne.

PDO jest wielopodmiotowym systemem doświadczalnym, w którym współpracują ze sobą jednostki i organizacje zainteresowane rozwojem rolnictwa zarówno w skali kraju, jak i własnego regionu (samorządy terytorialne, samorządy rolnicze, administracja rządowa, służby doradcze, firmy hodowlano-nasienne, jednostki naukowe, związki plantatorów, przemysł przetwórczy oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz rolnictwa).

PDO jest unikatowym systemem doświadczalnictwa rolniczego w UE, dzięki któremu wykorzystuje się efekt synergizmu w kontekście organizacyjno-ekonomicznym wynikający ze współpracy pomiędzy istniejącymi w kraju jednostkami badawczo-doświadczalnymi.

PDO jest realizowane w formie badań prowadzonych w postaci różnych serii doświadczeń w poszczególnych województwach lub jednolitych w skali całego kraju, koordynowanych merytorycznie przez COBORU. Na podstawie wyników badań i doświadczeń prowadzonych w ramach PDO tworzone są w poszczególnych województwach „listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze województwa” (LZO).

W ramach PDO powołano Krajowy Zespół Koordynacyjny PDO jako organ opiniodawczy i doradczy dyrektora Centralnego Ośrodka w sprawach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego. Na terenie każdego województwa funkcjonuje Wojewódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (WZ PDO). Zespoły zostały powołane przez partnerów ustawowych, tj. Marszałka Województwa, Prezesa Izby Rolniczej oraz dyrektora Centralnego Ośrodka.

Za bezpośrednią realizację PDO na terenie poszczególnych województw odpowiadają dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian.

Korzyści z realizacji PDO:

 • efektywne wykorzystanie postępu biologicznego w rolnictwie,
 • systematyczny dopływ obiektywnej informacji o wartości użytkowej odmian, zarówno w skali kraju, jak i różnych rejonów kraju, a także o zróżnicowanych warunkach uprawy,
 • ułatwienie rolnikom dokonywania trafnego wyboru do uprawy najwartościowszych odmian z KR i CCA, dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania.

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe na stronie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
  PDO

Załączniki
Lista Zalecanych Odmian 2006
Lista Zalecanych Odmian 2007
Lista Zalecanych Odmian 2008
Lista Zalecanych Odmian 2009
Lista Zalecanych Odmian 2010
Lista Zalecanych Odmian 2011
Lista Zalecanych Odmian 2012
Lista Zalecanych Odmian 2012 - zmiany
Lista Zalecanych Odmian 2013
Charakterystyka odmian 2014
Lista Zalecanych Odmian 2014
Charakterystyka odmian 2015
Lista Zalecanych Odmian 2015
Lista Zalecanych Odmian 2016
Lista Zalecanych Odmian 2017
Lista zalecanych Odmian 2018 [PDF 270,4kB]
Lista Zalecanych Odmian 2019 [PDF 268,5kB]
Lista Zalecanych Odmian 2020 [PDF 312,4kB]
Lista Zalecanych Odmian 2021 [PDF 276,8kB]
Lista Zalecanych Odmian 2022 [PDF 520,4kB]
Lista Zalecanych Odmian 2023 [PDF 495,3kB]
Lista Zalecanych Odmian 2024 [PDF 264,1kB]

Linki do stron zewnętrznych
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach