Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020 stanowi realizację zapisu art. 4 pkt 1-4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku1, zgodnie z którym samorząd województwa realizuje zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w postaci wojewódzkiego programu stanowiącego część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej.

Przygotowując Program korzystano z doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji poprzednich edycji programu wojewódzkiego w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z diagnozy problemów alkoholowych oraz ze wsparcia powołanego przez Zarząd Województwa Śląskiego zespołu specjalistów, w skład którego weszli przedstawiciele ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, policji, wymiaru sprawiedliwości, samorządów oraz organizacji pozarządowych.

W myśl art. 21 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (t.j.: Dz. U. z 2015, poz. 163 ze zm.) Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020 stanowi integralną część Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015, co wymagało konsultacji projektu tego dokumentu z powiatami. Podczas zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego spotkania, projekt Programu został poddany konsultacjom z przedstawicielami powiatów i gmin na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego. Zaprezentowano i omówiono kluczowe elementy diagnozy, ważniejsze zganienia wynikające z ewaluacji poprzedniej edycji programu, cele, działania oraz sposób wdrażania i ewaluacji Programu. Uczestnicy konsultacji uznali zawarte w projekcie Programu propozycje za wyczerpujące i poparto ich realizację. Równocześnie, projekt został udostępniony do konsultacji społecznych szerokiemu gronu odbiorców za pośrednictwem strony internetowej www.rops-katowice.pl oraz poczty elektronicznej (gminy, powiaty, organizacje pozarządowe i koordynatorzy gminni ds. uzależnień). Do dnia 28 grudnia 2015 roku można było zgłaszać uwagi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: opa@ropskatowice.pl, pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ul. Modelarska 10, Katowice (40-142) oraz osobiście – w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, przy ul. Modelarskiej 10 w Katowicach w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30 – 15.30. Przekazane w powyższy sposób uwagi zostały poddane analizie i uwzględnione w treści niniejszego dokumentu.

Celem głównym Programu jest Integracja na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim. Cele i działania Programu umożliwiają wdrożenie szerokiego spektrum oddziaływań (profilaktycznych, prewencyjnych, leczniczych oraz reintegracyjnych) i zadań podejmowanych wspólnie z różnymi podmiotami na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym również w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa śląskiego.

Program jest adresowany do osób fizycznych, prawnych i podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy, do osób z grup ryzyka, uzależnionych i ich rodzin oraz wszystkich mieszkańców województwa śląskiego. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020 uwzględnia rekomendacje zawarte w dokumentach programowych międzynarodowych, krajowych i regionalnych, (Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” oraz Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015).

Realizacja zadań Programu jest finansowana w sposób ciągły ze środków pochodzących z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, wydawanych przez Marszałka Województwa Śląskiego zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Linki do stron zewnętrznych
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020 (pdf)