Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2014-2020

Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie

Ramowy program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec sprawców przemocy w rodzinie

Rodzina stanowi taki system wewnętrznych relacji i powiązań, w którym wszyscy członkowie wzajemnie na siebie oddziałują, pozostając w dynamicznej równowadze. Jednakże, każda zmiana wpływa na cały ten system. Przemoc w rodzinie zaburza funkcjonowanie tego systemu, naruszając podstawowe prawa człowieka, niszcząc poczucie godności, szacunku i zaufania. Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania rodziny wymaga podejmowania interdyscyplinarnych oddziaływań nie tylko w stosunku do osób doświadczających przemocy w rodzinie, ale i do osób stosujących przemoc.

Problem przemocy w rodzinie dotyka osób różnej płci i wieku, pochodzących ze wszystkich warstw społecznych. Ofiarami przemocy są najczęściej kobiety oraz osoby zależne: dzieci, osoby okresowo lub trwale niepełnosprawne ze względu na starość czy chorobę.

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2014-2020 został przygotowany w ramach realizacji zadań własnych samorządu województwa na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). Zasadniczo, Program składa się z trzech segmentów, z których:

  • pierwszy obejmuje zagadnienia prawne, teoretyczne i diagnostyczne dotyczące przemocy w rodzinie, w tym zasoby instytucjonalne działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i analizę SWOT,
  • drugi zawiera Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
  • trzeci stanowi Ramowy program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec sprawców przemocy w rodzinie.

Załącznikiem do Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2014-2020 jest Przewodnik po procedurze Niebieskie Karty dla osób zajmujących się pomaganiem osobom w sytuacji występowania przemocy w rodzinie.

Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w województwie śląskim. Dokument odnosi się do funkcjonującego w regionie systemu 4 przeciwdziałania przemocy w rodzinie, proponując działania skierowane do osób i podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w województwie śląskim, zwłaszcza jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, ochrony zdrowia, oświaty, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych.

Do prac nad Programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2014-2020 zaproszono specjalistów reprezentujących w/w podmioty. Ponadto, Program został poddany konsultacjom społecznym z powiatami.

Zakłada się, że interdyscyplinarny charakter oddziaływań proponowanych w Programie, w tym możliwość tworzenia i wspierania sieci partnerstw służących rozwiązywaniu problemów społecznych z uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również zaangażowanie w jego realizację wielu osób i podmiotów przyczyni

Linki do stron zewnętrznych
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2014-2020 (pdf)