Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020

PRT 2010-2020

Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 (PRT 2010-2020) pełniący funkcję strategicznego planu rozwoju innowacyjności, odzwierciedla potrzebę systemowego podejścia do kwestii wzmacniania pozycji konkurencyjnej regionu poprzez wspieranie jego potencjału protechnologicznego.

Podstawą do wskazania specjalizacji województwa śląskiego było opracowanie i przyjęcie w 2010 r. Programu Rozwoju Technologii na lata 2010-2020 [PRT], który zgodnie z koncepcją inteligentnych specjalizacji wskazuje silne strony województwa w ośmiu obszarach technologicznych. Komplementarną rolę wobec tych postanowień spełnia Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Korzysta ona z dorobku dotychczasowego programowania i przez pryzmat wyzwań strategicznych innowacyjnego rozwoju Województwa Śląskiego ogniskuje się na zagadnieniach tematycznych, wokół których ambicją regionu powinno stawać się dalsze skupianie aktorów pochodzących ze środowisk biznesowych i naukowych, a także instytucji otoczenia biznesu. PRT wskazuje narzędzia umożliwiające prowadzenie skutecznej polityki wsparcia dla rozwoju województwa opartego na wiedzy poprzez między innymi realizację cyklicznej – nie rzadziej niż raz w roku oceny potencjału regionu w obszarach technologicznych. W ramach PRT dokonana została identyfikacja obszarów technologicznych charakteryzujących się potencjałem, aby stanowić przedmiot regionalnej specjalizacji, a tym samym koncentracji środków dotacyjnych przeznaczonych na sferę badań, wdrożenie innowacji i rozwój przedsiębiorczości w regionie.

W ramach PRT określono 8 obszarów technologicznych:

  • technologie medyczne
  • technologie dla energetyki i górnictwa
  • technologie dla ochrony środowiska
  • technologie informacyjne i telekomunikacyjne
  • produkcja i przetwarzanie materiałów
  • transport i infrastruktura transportowa
  • przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy
  • nanotechnologie i nanomateriały.

Program ma na celu przełamywanie barier i intensyfikację współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw, badań i rozwoju oraz władz regionu.

PRT wskazuje narzędzia umożliwiające prowadzenie skutecznej polityki wsparcia dla rozwoju województwa opartego na wiedzy poprzez między innymi realizację cyklicznej – nie rzadziej niż raz w roku – oceny potencjału regionu w obszarach technologicznych. W ramach PRT dokonana została identyfikacja obszarów technologicznych charakteryzujących się potencjałem, aby stanowić przedmiot regionalnej specjalizacji a tym samym koncentracji środków dotacyjnych przeznaczonych na sferę badań, wdrożenie innowacji i rozwój przedsiębiorczości w regionie.

PRT realnie wpłynął już na kształtowanie protechnologicznego rozwoju w regionie. Konkretnym przykładem był projekt DoktoRIS, w ramach którego studenci, wpisujący się w jeden z ośmiu obszarów technologicznych wskazanych w PRT, otrzymali stypendia na studia doktoranckie. Ponadto została zaktualizowana „Lista kierunków rozwoju technologicznego województwa śląskiego do roku 2020” identyfikująca priorytetowe obszary specjalizacji technologicznych, która ma zastosowanie w kryteriach dostępu w ramach organizowanych już w regionie konkursów dofinansowanych ze środków unijnych.

Aby efektywnie wdrażać strategiczne założenia innowacyjnego rozwoju województwa określone w (PRT 2010-2020), w celu wspierania oraz rozwijania inicjatyw technologicznych w regionie na podstawie ośmiu kluczowych obszarów technologicznych, opracowany został „Model wdrażania Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020” (Model PRT). Model PRT zawiera opis narzędzi oceny skuteczności polityki wsparcia w zakresie innowacyjności i efektywności sektora nauki i gospodarki.


 

Opracowanie dokumentów było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Linki do stron zewnętrznych
Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020
Model wdrażania Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020