Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020 (dokument archiwalny)

Dokumnet przyjety uchwałą 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa z 29 października 2013

Celem Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020 jest podjęcie szeroko zakrojonych działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego ludności regionu śląskiego. Jest to również wyraz znaczenia, jakie organy samorządu województwa śląskiego przykładają do wdrożenia nowoczesnego modelu opieki psychiatrycznej i zapewnienia odpowiedniej dostępności do niej mieszkańcom województwa.

Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020 jest realizacją wytycznych określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, które podkreślają znaczenie upowszechnienia środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, a także głównych założeń zawartych w Raporcie WHO pt. „Zdrowie Psychiczne: nowe rozumienie, nowa nadzieja" oraz Rezolucji Komitetu Wykonawczego Światowej Organizacji Zdrowia pt. „Umocnienie zdrowia psychicznego".

Program jest dokumentem wieloletnim, obejmującym zasięgiem obszar województwa śląskiego w jego granicach administracyjnych, zawiera omówienie podstaw prawnych, odnoszących się do problematyki zdrowia psychicznego, przedstawia sytuację epidemiologiczną w województwie śląskim oraz stan zasobów psychiatrycznej opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej regionu, definiuje cele programowe, okres ich realizacji przypadający na lata 2013-2020, a także określa regionalny model opieki psychiatrycznej. Program jest instrumentem realizacji wojewódzkiej strategii działań w obszarze zdrowia psychicznego. Zadaniem jego jest zapobieganie zagrożeniom zdrowia psychicznego i unowocześnienie lecznictwa psychiatrycznego województwa śląskiego.

Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020 zgodny jest z zapisami regionalnych dokumentów strategicznych: Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+", Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Strategią Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020, Programem przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011-2016, Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011-2015 oraz Kierunkami Restrukturyzacji Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie na lata 2009-2013.

Program realizowany będzie w ścisłej współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednostkami psychiatrycznymi z terenu województwa śląskiego oraz konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie psychiatrii.

Załączniki
Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020 [PDF 2,9MB]
Przewodnik informacyjny „Dostępne Formy Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Województwie Śląskim [PDF 2,3MB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego