Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 (dokument archiwalny)

Dokument określa działania zmierzające do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców regionu.

Do priorytetów polityki społecznej, ujmowanych w perspektywie społeczeństwa obywatelskiego, zaliczono: wspieranie rodzin, rozwój ekonomii społecznej, ochronę dzieci i młodzieży przed zjawiskami dezorganizacji społecznej, aktywizację osób niepełnosprawnych, przełamywanie barier w aktywizacji osób starszych, integrację systemu pomocy społecznej oraz bezpieczeństwo publiczne.

Strategia uchwalona przez Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 24 kwietnia 2006.

Załączniki
Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego