Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (dokument archiwalny)
Harmonogram prac

16 grudnia 2008 Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3094/220/III/2008 przyjął ramowy harmonogram zakończenia opracowywania i konsultacji projektu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. Wyznacza on zakres dalszych prac związanych z opracowaniem i uchwaleniem Strategii, w tym ramy procedury konsultacji społecznych.