Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”

Śląskie 2030 - podsumowanie i uzasadnienie

Zarząd Województwa Śląskiego 

zgodnie z art. 43 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

ogłasza, 

że uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/24/1/2020 z dnia 19 października 2020 r.
przyjęta została
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” 

Treść Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” oraz podsumowanie wraz z uzasadnieniem,  zawierające informacje o udziale społeczeństwa w tworzeniu dokumentu, są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w zakładce plany rozwoju, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie rcas.slaskie.pl 

Z dokumentami tymi można zapoznać się również w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Departamencie Rozwoju Regionalnego, ul. Plebiscytowa 36, Katowice, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (32/77-99-104).

Załączniki
Podsumowanie do Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” [PDF 518,4kB]
Uzasadnienie do Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” [PDF 504,1kB]


Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” - Zielone Śląskie

Dokument uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego

Radni przyjęli Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030" (uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/24/1/2020 z dnia 19 października 2020 r.)

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” jest aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, uchwalonej przez Sejmik Województwa Śląskiego 1 lipca 2013 roku i stanowi piątą edycję tego kluczowego dokumentu określającego cele rozwoju regionu oraz instrumenty ich realizacji w perspektywie roku 2030.

Przedstawiona w dokumencie wizja rozwoju jest kontynuacją i uszczegółowieniem myśli strategicznej realizowanej już od 2000 roku w kolejnych edycjach Strategii. Natomiast coraz bardziej świadomie podejmuje się w niniejszym dokumencie zagadnienia transformacji regionu uwzględniające poszanowanie środowiska naturalnego – Zielone Śląskie. 

Zarysowane w dokumencie cele i kierunki wskazują drogę oraz narzędzia pozwalające na istotne zmiany gospodarcze prowadzące do pobudzenia tempa rozwoju gospodarczego regionu w oparciu o dynamicznie rozwijający się sektor przedsiębiorstw innowacyjnych. Strategia „Śląskie 2030” odpowiada również na wyzwania demograficzne stojące przed województwem śląskim oraz związane z poprawą warunków życia w regionie, zarówno dla jego obecnych, jak i przyszłych mieszkańców. Realizacja zapisów strategicznych składających się na wspomnianą wizję będzie wymagała zaangażowania licznych podmiotów sceny regionalnej.

Załączniki
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” [PDF 9,8MB]
Prezentacja: Strategia „Śląskie 2030” [PDF 3,0MB]
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” wersja z ułatwieniami dostępu – WCAG [PDF 9,0MB]
Warsztaty subregionalne 2019

Na przełomie marca i kwietnia 2019 roku zrealizowano cykl warsztatów subregionalnych z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Organizatorem spotkania był Zarząd Województwa Śląskiego