Zarząd województwa otrzymał absolutorium

 Sesja Semiku Województwa Śląskiego. fot. Patryk Pyrlik / Andrzej Grygiel / UMWS Sesja Semiku Województwa Śląskiego. fot. Patryk Pyrlik / Andrzej Grygiel / UMWS
Głosowanie nad uchwałami o udzieleniu absolutorium i wotum zaufania dla zarządu województwa śląskiego oraz przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok były jednymi z głównych punktów czerwcowej sesji Sejmiku

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła wykonanie ubiegłorocznego budżetu, co  było podstawą zarówno przyjęcia uchwały o zaaprobowaniu sprawozdania finansowego, a w konsekwencji udzieleniu zarządowi absolutorium. Zarządowi województwa udzielono jednocześnie wotum zaufania.

Skarbnik Elżbieta Stolorz-Krzisz podkreśliła w swoim wystąpieniu, że finanse województwa znajdują się w bardzo dobrej kondycji, a RIO nie wniosła żadnych uwag co do wykonania ubiegłorocznego budżetu. Wydatki w 2023 roku sięgnęły 2,9 mld zł (przy kwocie budżetu sięgającej ponad 2,7 mld zł). W wydatkach wciąż najwięcej wydaje się na utrzymanie transportu, łączności oraz inwestycje związane z infrastrukturą drogową. Ogółem plan dochodu wyniósł 102 proc., wykonanie budżetu ponad 92 proc. Od 2013 roku dochody własne województwa wzrosły dwukrotnie.

Radni podczas obrad podjęli również w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2024-2035, zmian budżetu i w budżecie województwa, udzieleniu pomocy finansowej dla gmin w regionie na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Radni wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej gminom w ramach konkursu ofert dla gmin i powiatów o nazwie „Wzmocnienie lokalnych systemów przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2024 roku”.

Przyjęto także Regulamin Konkursu dotacji na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej w latach 2024-2025 oraz uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

W trakcie obrad przyjęto uchwały o wyborze przedstawicieli Sejmiku do składu Rad Społecznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu na kadencję 2024-2028, „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach i Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.

W porządku obrad znalazła się także uchwała o przeciwdziałaniu i walce z hałasem w województwie śląskim, w której ujęto m.in. sporządzoną mapę miejsc w regionie, w których ten problem jest największy. Uchwała (dokument został przyjęty przez radnych) zakłada np. budowę kolejnych ekranów akustycznych w najbardziej newralgicznych miejscach.

W formie apelu przyjęto uchwałę, której zapis ma być formą wsparcia dla osób zagrożonych wywłaszczeniami.

- To jest realny problem dotykający wielu mieszkańców naszego województwa. Chodzi o to, aby odszkodowania w tej materii były przyznawane według wartości odtworzeniowej. Niekorzystne dla mieszkańców są także terminy wypłat. Na początek są to zwykle zaliczki. Najlepszym zaś rozwiązaniem byłyby płatności dokonane na rzecz osoby, która będzie wywłaszczona na 90 dni przed opuszczeniem miejsca zamieszkania – argumentowała radna Ewa Chmielorz zastrzegając, że sam apel nie zawiera konstrukcji prawnej, lecz jest formą zwrócenia uwagi na istniejące w zapisach prawa niedogodności.

- Orzecznictwo sądowe nie może poprawiać wadliwości ustaw. Sejmik też nie może prawa zmieniać, ale możemy korzystać z form apelu, aby parlamentarzystom nakreślić pewne rozwiązania, które będą korzystne społecznie – dodał radny Adam Koczyk.

Skład Sejmiku ma od czerwca nowego radnego. Ślubowanie złożył Adam Lubas. Zajął on miejsce Katarzyny Stachowicz, która objęła mandat poselski.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Sesja Semiku Województwa Śląskiego. fot. Patryk Pyrlik / Andrzej Grygiel / UMWS Sesja Semiku Województwa Śląskiego. fot. Patryk Pyrlik / Andrzej Grygiel / UMWS Sesja Semiku Województwa Śląskiego. fot. Patryk Pyrlik / Andrzej Grygiel / UMWS Sesja Semiku Województwa Śląskiego. fot. Patryk Pyrlik / Andrzej Grygiel / UMWS Sesja Semiku Województwa Śląskiego. fot. Patryk Pyrlik / Andrzej Grygiel / UMWS Sesja Semiku Województwa Śląskiego. fot. Patryk Pyrlik / Andrzej Grygiel / UMWS Sesja Semiku Województwa Śląskiego. fot. Patryk Pyrlik / Andrzej Grygiel / UMWS Sesja Semiku Województwa Śląskiego. fot. Patryk Pyrlik / Andrzej Grygiel / UMWS Sesja Semiku Województwa Śląskiego. fot. Patryk Pyrlik / Andrzej Grygiel / UMWS Sesja Semiku Województwa Śląskiego. fot. Patryk Pyrlik / Andrzej Grygiel / UMWS Sesja Semiku Województwa Śląskiego. fot. Patryk Pyrlik / Andrzej Grygiel / UMWS