Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 (dokument archiwalny)

PROJEKT

Zdrowie psychiczne jest najwyższym dobrem współczesnego społeczeństwa, dlatego celem Województwa Śląskiego jest zapobieganie zagrożeniom życia psychicznego i poprawa funkcjonowania psychiatrycznej opieki zdrowotnej regionu. Przyczyną podjęcia działań w dziedzinie ochrony zdrowia psychicznego jest sukcesywny wzrost zachorowań wśród ludności na zaburzenia psychiczne.

Współczesne spojrzenie na problematykę zdrowia psychicznego i chorób psychicznych ukierunkowane jest na większy rozwój opieki środowiskowej, zapewnienie powszechnego dostępu do odpowiednich i efektywnych pod względem kosztowym usług zdrowotnych oraz popularyzację wśród społeczeństwa wiedzy na temat chorób psychicznych. Sytuacja w psychiatrycznej opiece zdrowotnej oraz wzrost zachorowalności społeczeństwa na choroby psychiczne w minionych latach wskazują na konieczność jej unowocześnienia, zastępując stopniowo stacjonarny model leczenia modelem środowiskowym, w którym kuracja odbywa się w środowisku pacjenta, w formie opieki pozaszpitalnej.

Dla poprawy sytuacji w zakresie zdrowia psychicznego regionu, Zarząd Województwa Śląskiego przystąpił do prac nad opracowaniem Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Prace nad Programem rozpoczęte zostały w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej już w roku 2010. W wyniku toczących się dotychczasowych działań nad dokumentem wypracowana została pierwsza wersja opracowania - projekt Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015, przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1542/56/IV/2011 z dnia 14 czerwca 2011 roku. Dokument określa strategię działań mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.

Celem zasięgania opinii publicznej na temat przedstawionego projektu dokumentu i zgłoszenia przez zainteresowane strony swoich opinii i uwag, Zarząd Województwa Śląskiego postanowił przeprowadzić konsultacje społeczne projektu „Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015” poprzez publikację projektu Programu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego WŚL, w oparciu o przygotowany przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej wzór formularza zgłaszania uwag.

Do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu „Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015” zaprasza się wszystkich zainteresowanych, w tym jednostki samorządu terytorialnego, zakłady opieki zdrowotnej, specjalistów i ekspertów zewnętrznych, instytucje, partnerów społecznych, organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne. Wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Tekst projektu „Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015” oraz wzór formularza zgłaszania uwag został zamieszczony na stronie internetowej Województwa Śląskiego. Uwagi i propozycje zmian do opracowania można zgłaszać wyłącznie na załączonym poniżej formularzu w terminie do 31 lipca 2011 na adres zdrowiepsychiczne@slaskie.pl

Załączniki
Formularz zgłaszania uwag
Formularz zgłaszania uwag
Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 - projekt
Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 - projekt (docx)
Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 - projekt

Linki do stron zewnętrznych
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego