Plan wsparcia i zarządzania rozwojem Parku Śląskiego

Samorząd Województwa Śląskiego w lipcu 2005 roku stał się właścicielem większościowego pakietu akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku S.A. Pod koniec 2005 roku przystąpiono do opracowania Programu Modernizacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku. Dokument zawierający koncepcję programową dla Parku został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego 12 czerwca 2006 roku. Program Modernizacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka obejmował swym zakresem wymiary: społeczny, ekonomiczny, organizacyjny i przestrzenny oraz wyznaczał kierunki rozwoju Parku, zasady zarządzania jego rozwojem, kształtowania tej przestrzeni wraz ze wskazaniem projektów realizacyjnych służących jego modernizacji.

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 144//169/V/2017 z dnia 31.01.2017 r. przyjął „Plan wsparcia i zarządzania rozwojem Parkiem Śląskim” mający na celu aktualizację zapisów odnośnie warstwy strategicznej, dostosowania systemu wdrażania do zmieniających się warunków oraz weryfikację działań w ramach wypracowanej listy projektów.  

W czerwcu 2018 roku Zarząd Województwa Śląskiego dokonał aktualizacji zapisów Planu, przyjmując uchwałę nr 1453/265/V/2018. Przygotowany dokument zawiera skorygowaną listę zadań inwestycyjnych. Uaktualniono także zapisy w części analitycznej odnośnie uwarunkowań zewnętrznych jak i wewnętrznych. W części związanej z zarządzaniem Parkiem ujęto wyniki prac ciał doradczych działających przy Parku Śląskim w postaci wyznaczonych stref przyrodniczo-użytkowych. 

Niniejszy dokument nie jest programem w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, natomiast stanowi koncepcję działań Zarządu Województwa na rzecz rozwoju Parku Śląskiego.

Załączniki
Plan wsparcia i zarządzania rozwojem Parku Śląskiego [PDF 3,2MB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 144/169/V/2017 w sprawie przyjęcia ”Planu wsparcia i zarządzania rozwojem Parku Śląskiego”
Uchwała nr 1453/265/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego (zmiana uchwały nr 144/169/V/2017)