Program usuwania azbestu

Program usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego do roku 2032

Uchwała 1258/49/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego

Na podstawie art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), w związku z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" przyjętym Uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 roku, w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą Nr  1258 /49/IV/2011 z dnia 19 maja 2011 roku przyjął Program usuwania azbestu z terenu Województwa Śląskiego do roku 2032.

Załączniki
Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji programu
Program usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego do roku 2032