Program wykorzystania wód podziemnych, w szczególności termalnych i leczniczych, w wybranych obszarach Województwa Śląskiego

Praca została zrealizowana na zlecenie Województwa Śląskiego przez
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

Jej zakres obejmuje:

 1. Charakterystykę terenu inwestycji w aspekcie jego wykorzystania jako obszaru działalności górniczej,
 2. Analizę uwarunkowań geologicznych dotyczącą możliwości pozyskania wód podziemnych,
 3. Określenie przewidywanych parametrów energetycznych ujęcia otworowego rozpoznanych zbiorników wodonośnych,
 4. Określenie przewidywanych własności hydrochemicznych w aspekcie ich cech balneoterapeutycznych,
 5. Zestawienie istniejących odwiertów wraz z analizą i oceną technicznych możliwości ich wykorzystania w planowanych przedsięwzięciach geotermalnych,
 6. Wstępne wskazanie zakresu prac rekonstrukcyjnych starych odwiertów,
 7. Wstępne karty nowego odwiertu zawierające lokalizację odwiertu, jego zarurowanie oraz przewidywany profil geologiczny,
 8. Ocenę kosztów wykonania odwiertu i rekonstrukcji starego odwiertu,
 9. Określenie optymalnych kierunków wykorzystania dostępnych zasobów podziemnych z uwzględnieniem lokalnych warunków terenowych,
 10. Ogólną koncepcję przedsięwzięcia wykorzystującego dostępne zasoby wód podziemnych oraz szacunkowe koszty,
 11. Wstępną ocenę uwarunkowań środowiskowych dotyczącą możliwości wykorzystania gospodarczego dostępnych zasobów wód podziemnych.
Załączniki
Literatura
Podsumowanie
Gmina Ustroń
Gmina Rajcza
Gmina Olsztyn
Gmina Jeleśnia
Gmina Jaworze
Gmina Brenna
Część ogólna
Spis treści