Strategia Transportu (dokument archiwalny)
Projekt Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.<br />Ruszają konsultacje społeczne

Zarząd Województwa Śląskiego zgodnie z art. 14 ust.1 pkt 10, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 596), art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U 2009 Nr 84 poz. 712 z późn. zm.).

ogłasza konsultacje projektu Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.Zasady i tryb opracowania Strategii

Szczegółowy opis Zasad i trybu opracowywania Strategii zawiera Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 206/16/IV/2011 z dnia 01.02.2011 roku w sprawie zasad, trybu i harmonogramu prac nad Strategią.