Strefa - Katowice Airport

Zakończono konsultacje społeczne

Wpłynęło 759 wniosków

W dniu 20 września br. zakończone zostały konsultacje z mieszkańcami województwa śląskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice" w Pyrzowicach, trwające od dnia 8 lipca 2013 roku.

W ramach tych konsultacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęło ogółem 759 wniosków.

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/29/10/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa śląskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice w Pyrzowicach, Zarząd Województwa Śląskiego opracował i przyjął Uchwałą Nr 2353/289/IV/2013 z  dnia 22 października 2013 roku „Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji z mieszkańcami województwa śląskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice" w Pyrzowicach" oraz wyraził zgodę na jego publikację na stronie internetowej Województwa Śląskiego. W Sprawozdaniu tym udzielono odpowiedzi na wszystkie wnioski mieszkańców województwa.

Po 20 września 2013 roku do urzędu wpłynęły 282 pisma. Ze względu na wagę sprawy, pomimo zakończenia konsultacji, postanowiono je przeanalizować i zamieścić w sprawozdaniu.

Załączniki
Sprawozdanie z konsultacji