Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE 2020+


Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE 2020+

Dokument uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego

Radni przyjęli Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+". Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/38/2/2013 z dnia 1 lipca 2013 r.

Planowanie rozwoju jest jednym z kluczowych zadań, jakie ustawowo zostały przypisane samorządowi województwa. Opracowuje on strategię, stanowiącą zapis świadomych wyborów społeczności regionu, zorientowanych na rozwiązanie głównych problemów i utrzymanie województwa na ścieżce trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenie konkurencyjności regionu.

Dokument, będący aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020", uchwalonej przez Sejmik Województwa Śląskiego 17 lutego 2010 roku, stanowi plan samorządu województwa określający wizję rozwoju, cele oraz główne sposoby ich osiągania w kontekście występujących uwarunkowań w perspektywie 2020 roku.

Załączniki

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Sejmiku Województwa ŚląskiegoSprawozdanie z konsultacji społecznych

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą Nr 1128/258/IV/2013 z dnia 28.05.2013 roku przyjął sprawozdanie z przebiegu i wyników  konsultacji społecznych wraz z propozycją rozstrzygnięcia nadesłanych uwag dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko