RIS - Silesia


Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020

RIS 2013-2020

„Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020” została przyjęta przez Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego 20 grudnia 2012 roku podczas II posiedzenia XXIX sesji. Podobnie jak w 2003 roku, Śląskie jest znowu pierwszym regionem w kraju posiadającym strategię innowacji zgodną ze Strategią Unii Europejskiej, tym razem ze strategią „Europa 2020”. Dokument uwzględnia najnowsze zalecenia Komisji Europejskiej w programowaniu rozwoju na lata 2014-2020 dotyczące konieczności identyfikacji inteligentnych specjalizacji regionu.

Główne cele Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 koncentrują się wokół dwóch priorytetów innowacyjnego rozwoju regionu:

  • zwiększanie i integracja istniejącego potencjału regionu,
  • kreowanie inteligentnych rynków dla technologii przyszłości.

Założeniem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 jest wzmacnianie regionalnego systemu innowacji i jego konwersja w kierunku „ekosystemu innowacji”.

Ponadto zgodnie z ideą inteligentnych specjalizacji, w myśl której regiony ze szczególnym naciskiem powinny koncentrować swoje zasoby na kilku kluczowych obszarach i w oparciu o nie rozwijać swoją konkurencyjność, w ramach Regionalnej Strategii Innowacji zidentyfikowano trzy kluczowe specjalizacje:

  • energetykę, będącą ważnym sektorem gospodarczym regionu,
  • medycynę, stanowiącą jeden z wyróżników województwa śląskiego w kraju,
  • technologie informacyjne i komunikacyjne, mające horyzontalne znaczenie dla rozwoju technologicznego, gospodarczego i społecznego regionu.


ENERGETYKA
Jest ważnym sektorem gospodarczym regionu i gospodarki narodowej, dla której ze względu na istniejące wyposażenie infrastrukturalne (produkcji, przesyłu i konsumpcji energii) oraz dużą gęstość zaludnienia i lokalizacji przemysłu w regionie, województwo śląskie jest doskonałym zapleczem testowania i pełnoskalowego wdrażania rozwiązań innowacyjnych. Coraz większego znaczenia nabiera wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w energetyce zawodowej i przemysłowej, a także w grupach prosumenckich – biznesowych i mieszkaniowych. W szerokim rozumieniu stanowi pierwszy i najważniejszy obszar kreowania, testowania i stosowania technologii inteligentnych sieci dystrybucji mediów, z którego doświadczenia mogą być przenoszone na rozwiązania dla innych tzw. Inteligentnych rynków.

MEDYCYNA
Stanowi jeden z wyróżników województwa śląskiego w kraju przez wzgląd na doskonałość w licznych dziedzinach prewencji, leczenia i rehabilitacji oraz rozpoznawalność produktów inżynierii medycznej. Nierozerwalnie związana z kreowaniem, adaptacją lub absorpcją zaawansowanych technologicznie rozwiązań inżynierii medycznej, biotechnologii, inżynierii materiałowej, informatyki i elektroniki.

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE
Mają horyzontalne znaczenie dla rozwoju technologicznego, gospodarczego i społecznego regionu dzięki zwiększaniu dostępu do wiedzy oraz umożliwianiu kreacji i dystrybucji dóbr i usług. Pozwalają na uczestnictwo w globalnych sieciach współpracy i tworzenie systemów transakcyjnych i zarządzania związanych z inteligentnymi rynkami; związane są z kreowaniem, adaptacją lub absorpcją zaawansowanych technologicznie rozwiązań inżynierii materiałowej i elektroniki oraz wykorzystaniem dizajnu jako istotnego ogniwa stanowiącego o sukcesie powiązania technologii i produktu na niej bazującego z ich użytkownikiem.

W celu skutecznego wdrażania strategicznych założeń innowacyjnego rozwoju województwa określonych w RIS 2013-2020 (zawierającej wiodące idee zmian innowacyjnych oraz wskazującej inteligentne specjalizacje regionu) zespół ekspertów złożonych z przedstawicieli kluczowych ośrodków naukowych i badawczych województwa śląskiego opracował „Model wdrożeniowy Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020” (Model RIS), który jest dokumentem wykonawczym i zawiera zagadnienia i rozstrzygnięcia dotyczące wdrażania projektów, przedsięwzięć i procesów zgodnych z założeniami inteligentnych specjalizacji regionalnych.

Linki do stron zewnętrznych
Wiecej o przyjęciu strategii
Model wdrożeniowy Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020
Przewodnik RIS w języku polskim
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020 do pobrania w języku polskim, angielskim oraz francuskim