Strategia rozwoju turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013 (dokument archiwalny)

Strategia określa priorytety rozwoju, cele i kierunki działań na rzecz turystyki do roku 2013. Głównym celem Strategii jest rozwój turystyki biznesowej, miejskiej, tranzytowej, aktywnej oraz agroturystyki. Wśród głównych zadań znalazły się także podnoszenie jakości usług turystycznych oraz budowa systemu wsparcia markowych produktów turystycznych.

Strategia uchwalona przez Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 20 grudnia 2004

A. Wstęp

B. Metodyka opracowania Strategii
1. Metodyka badań
2. Metodyka opracowania

C. Turystyka w województwie śląskim
1. Charakterystyka województwa śląskiego
2. Potencjał turystyczny województwa śląskiego
3. Segmentacja rynku turystycznego województwa śląskiego
4. Obszary rozwoju produktu turystycznego województwa śląskiego
5. Analiza SWOT

D. Prognoza rozwoju turystyki w województwie śląskim
1. Scenariusze rozwoju turystyki w województwie śląskim do 2013 roku

E. Cele strategiczne, cele kierunkowe, działania
Wizja turystyki w województwie śląskim
1. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka biznesowa
2. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka miejska i kulturowa
3. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka na terenach wiejskich
4. Cel strategiczny: Wzrost znaczenia produktu markowego - turystyka tranzytowa i przygraniczna
5. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna
6. Cel strategiczny: Podnoszenie dostępności i jakości świadczonych usług turystycznych oraz budowa systemu wsparcia rozwoju markowych produktów turystycznych

F. System wdrażania Strategii
1. Struktura zarządzania
2. Potencjalne źródła finansowania
3. Wskaźniki realizacji Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie
Śląskim

G. Zakończenie
Słownik pojęć
Bibliografia
Spis rysunków i tabel

Załączniki
Strategia rozwoju turystyki w Województwie Śląskim (pdf 14,5MB)
Strategia rozwoju turystyki w Województwie Śląskim (zip - w formacie pdf - 12,3MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko [PDF 4,5MB]
Prognoza oddziaływania na środowisko (zip w formacie pdf - 4,3 MB) [ZIP 4,2MB]