Program małej retencji


Program małej retencji dla Województwa Śląskiego — aktualizacja 2016" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

24 listopada 2016 r. uchwałą nr 2390/155/V/2016 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Program małej retencji dla Województwa Śląskiego –aktualizacja 2016. Dokument ten stanowi aktualizację Programu przyjętego przez Sejmik Województwa Śląskiego z dnia 16 stycznia 2006 r. nr II/43/I/2006. Aktualizacja Programu wynika z następujących przesłanek:

  • uwzględnienie zmian prawnych, przede wszystkim tych związanych z wdrożeniem do krajowego porządku prawnego części zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w planach i programach dotyczących gospodarki wodnej;
  • zaktualizowanie zestawienia obiektów wymienionych w Programie, polegające na usunięciu obiektów już zrealizowanych lub tych, co do których podjęto decyzję o zaniechaniu realizacji, jak również na dodaniu nowych obiektów, zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne;
  • uwzględnienie w Programie proekologicznych form retencjonowania wody, zwłaszcza retencji nietechnicznej, a także retencji wody na obszarach zurbanizowanych oraz projektów związanych z upowszechnianiem wiedzy o potrzebach, sposobach i celach różnych form retencjonowania wód.

Celem głównym, przyjętym w aktualizacji Programu, jest poprawa stosunków wodnych na terenie województwa śląskiego poprzez działania na rzecz zwiększenia retencyjności zlewni. Kierunkami działań są:

  1. Zwiększanie dyspozycyjnych zasobów wodnych poprzez budowę, rozbudowę, modernizację lub remonty zbiorników wodnych oraz innych urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracji
  2. Zwiększanie zasobów wodnych na potrzeby rolnictwa poprzez budowę lub modernizację systemów melioracji wodnych, w tym melioracji wodnych szczegółowych
  3. Poprawianie retencyjności zlewni poprzez tworzenie właściwych warunków wodnych dla rozwoju siedlisk zależnych od wód (obszarów podmokłych), ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk o dużych walorach przyrodniczych
  4. Zwiększanie retencyjności zlewni poprzez działania na rzecz retencji nietechnicznej, w tym kształtowanie krajobrazu, zwiększanie lesistości, zakładanie stref buforowych oraz fitomelioracje
  5. Spowalnianie spływów powierzchniowych w miastach poprzez rozwój systemów retencjonowania wód opadowych
  6. Wspieranie działań mających na celu upowszechnianie proekologicznych form małej retencji, w szczególności wydawanie fachowej literatury, konferencje i szkolenia, a także szerokie propagowanie dobrych praktyk w tym zakresie

Administratorem Programu jest Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach — samorządowa jednostka wojewódzka, wykonująca w imieniu Marszałka Województwa Śląskiego niektóre zadania z zakresu gospodarki wodnej.

Załączniki
1. Mapy
Prognoza oddziaływania na środowisko
Program małej retencji - streszczenie dokumentu
4. Certyfikat
3. Wniosek
2. Mapy
1. Zestawienie obiektów Programu Małej Retencji województwa śląskiego
Program małej retencji dla Województwa Śląskiego — aktualizacja 2016

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Nr 2390/155/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego