Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do 2004 roku oraz cele długoterminowe do roku 2015 (dokument archiwalny)

Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do 2004 roku oraz cele długoterminowe do roku 2015 (Ochrona Środowiska)- jest jednym z elementów polsko-holenderskiego projektu pt.: "Reorganizacja zadań administracyjnych w Polsce w dziedzinie ochrony środowiska". Dokument zawiera diagnozę stanu środowiska oraz cele, kierunki działań i zadania, których realizacja zapewni poprawę i ochronę jego stanu.

SPIS TREŚCI:

1. WSTĘP

1.1. Tło projektu
1.2. Informacje ogólne o województwie
1.3. Nadrzędny cel programu
1.4. Główne uwarunkowania Programu
1.5. Metodyka opracowywania Programu i jego korekta
1.6. Zawartość Programu

2. OCENA DOTYCHCZASOWEJ POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA

2.1. Wprowadzenie
2.2. Program dla województwa katowickiego
2.3. Program dla województwa bielskiego
2.4. Program dla województwa częstochowskiego
2.5. Podsumowanie

3. OCENA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA

3.1. Informacje ogólne
3.2. Powietrze atmosferyczne
3.2.1. Wprowadzenie
3.2.2. Emisja przemysłowa
3.2.3. Niska emisja
3.2.4. Stan sanitarny powietrza
3.2.5. Podsumowanie
3.3. Zasoby wodne
3.3.1. Wprowadzenie
3.3.2. Wody powierzchniowe
3.3.3. Wody podziemne
3.3.4. Podsumowanie
3.4. Gospodarka odpadami
3.4.1. Wprowadzenie
3.4.2. Odpady komunalne
3.4.3. Odpady przemysłowe
3.4.4. Odpady niebezpieczne
3.4.5. Podsumowanie
3.5. Środowisko przyrodnicze
3.5.1. Wprowadzenie
3.5.2. Parki Krajobrazowe
3.5.3. Obszary chronionego krajobrazu
3.5.4. Rezerwaty przyrody
3.5.5. Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe
3.5.6. Użytki ekologiczne
3.5.7. Stanowiska dokumentacyjne
3.5.8. Pomniki przyrody
3.5.9. Lasy
3.5.10. Podsumowanie
3.6. Zasoby surowców mineralnych
3.6.1. Uwarunkowania gospodarki surowcami mineralnymi
3.6.2. Zasoby surowców mineralnych
3.6.3. Podsumowanie
3.7. Tereny poprzemysłowe
3.7.1. Wprowadzenie
3.7.2. Rodzaje terenów poprzemysłowych
3.7.3. Podsumowanie
3.8. Hałas
3.8.1. Wprowadzenie
3.8.2. Hałas drogowy
3.8.3. Hałas kolejowy
3.8.4. Hałas przemysłowy
3.8.5. Podsumowanie

4. PRZYSZŁOŚCIOWY ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO A OCHRONA ŚRODOWISKA

4.1. Wprowadzenie
4.2. Tendencje rozwojowe
4.2.1. Poziom międzynarodowy
4.2.2. Poziom krajowy i regionalny
4.2.3. Poziom lokalny
4.3. Główne dziedziny rozwoju województwa śląskiego
4.4. Cele długoterminowe ochrony środowiska dla głównych dziedzin rozwoju województwa
4.4.1. System transportowy
4.4.2. Przemysł
4.4.3. Rolnictwo i rozwój terenów wiejskich
4.4.4. Turystyka i rekreacja
4.4.5. Rozwój terenów miejskich
4.5. Podsumowanie

5. DŁUGOTERMINOWA POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA

5.1. Wprowadzenie
5.2. Zasady polityki ekologicznej
5.2.1. Zasada prewencji (zapobiegania przyszłym problemom) i oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych
5.2.2. Zasada likwidacji aktualnych problemów i zasada "zanieczyszczający płaci"
5.2.3. Zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi
5.2.4. Odpowiedzialność grup zadaniowych
5.2.5. Zasada regionalizmu
5.2.6. Zasada subsydiarności (pomocniczości)
5.2.7. Zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej
5.2.8. Zasada uspołecznienia polityki ochrony środowiska
5.3. Cele długoterminowe w zakresie ochrony środowiska i ich realizacja
5.3.1. Wprowadzenie
5.3.2. Ochrona zasobów wodnych
5.3.3. Ochrona powietrza atmosferycznego
5.3.4. Ochrona przed hałasem
5.3.5. Ochrona przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym
5.3.6. Zapobieganie awariom przemysłowym
5.3.7. Gospodarka odpadami
5.3.8. Tereny poprzemysłowe
5.3.9. Ochrona gleb
5.3.10. Ochrona zasobów kopalin
5.3.11. Ochrona przyrody
5.4. Opis stanu środowiska województwa śląskiego w 2015 roku
5.4.1. Wprowadzenie
5.4.2. Środkowy obszar województwa

5.4.3. Północny obszar województwa
5.4.4. Południowy obszar województwa
5.4.5. Zachodni obszar województwa

6. CELE KRÓTKOTERMINOWE (2001 - 2004) I ICH REALIZACJA

6.1. Wprowadzenie
6.2. Priorytety ekologiczne
6.2.1. Kryteria wyboru priorytetów
6.2.2. Priorytety ekologiczne
6.3. Priorytet: Zasoby wodne (W)
6.3.1. Wprowadzenie
6.3.2. Zarządzanie zasobami wodnymi
6.3.3. Zaopatrzenie w wodę
6.3.4. Ochrona wód powierzchniowych
6.3.5. Ochrona wód podziemnych
6.3.6. Ochrona przed powodzią i suszą
6.4. Priorytet: Gospodarka odpadami (O)
6.5. Priorytet: Powietrze atmosferyczne (P)
6.5.1. Wprowadzenie
6.5.2. Zarządzanie ochroną powietrza
6.5.3. Niska emisja
6.5.4. Emisja z energetyki zawodowej i przemysłowej oraz z procesów technologicznych
6.6. Priorytet: Hałas (H)
6.6.1. Wprowadzenie
6.6.2. Inwentaryzacja skali zagrożenia hałasem
6.6.3. Eliminacja zagrożenia hałasem
6.7. Priorytet: Tereny poprzemysłowe (TP)
6.8. System obszarów chronionych (OCh)
6.9. Zasoby kopalin (ZK)
6.10. Gleby użytkowane rolniczo (GL)
6.11. Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące (PR)
6.12. Zapobieganie awariom przemysłowym (AWP)

7. ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

7.1. Wprowadzenie
7.2. Instrumenty zarządzania środowiskiem
7.2.1. Instrumenty prawne
7.2.2. Instrumenty finansowe
7.2.3. Instrumenty społeczne
7.3. Monitoring jakości środowiska
7.3.1. Wprowadzenie
7.3.2. Monitoring powierzchniowych wód płynących oraz monitoring wody pitnej
7.3.3. Monitoring wód podziemnych
7.3.4. Monitoring jakości powietrza
7.3.5. Monitoring gleb
7.3.6. Monitoring odpadów
7.3.7. Monitoring biologiczny
7.3.8. Kontroling ekologiczny
7.3.9. Upowszechnianie informacji o środowisku
7.4. Struktura zarządzania środowiskiem
7.5. Zarządzanie programem
7.5.1. Uczestnicy wdrażania programu
7.5.2. Struktura zarządzania programem
7.5.3. Monitoring polityki środowiskowej
7.5.4. Harmonogram wdrażania Programu
7.6. Główne działania w ramach zarządzania środowiskiem

8. ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU

8.1. Wprowadzenie
8.2. Założenia szacunku kosztów realizacji Programu
8.3. Szacunkowe koszty realizacji Programu w latach 2001 - 2004
8.4. Struktura finansowania

Wyjaśnienia skrótów stosowanych w tekście

Bibliografia

Załącznik 1. Wykaz ważniejszych przedsięwzięć ochrony środowiska, których realizacja jest wskazana w okresie przedakcesyjnym
Załącznik 2. Wykaz przedsięwzięć ochrony środowiska zgłoszonych przez zakłady przemysłowe do realizacji w latach 2001 - 2004